Hur länge förvaras mina personuppgifter?

Vi förvarar dina personuppgifter så länge som lagen förutsätter. Förvaringstiderna för patientuppgifter baserar på social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar. I VSVD fastställs förvaringstiderna i arkivbildningsplanen.

Om du märker att vi har oprecisa eller felaktiga personuppgifter om dig, kan du begära att vi rättar dem. Du har rätt till rättelse av uppgifter. 

 Rättelse av uppgift innebär att

  • felaktiga uppgifter kan rättas
  • bristfälliga uppgifter kan kompletteras.

Det är avgiftsfritt att rätta uppgifter. Om en begäran om rättelse är ogrundad eller orimlig, kan den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift eller vägra att utföra begäran. Om den personuppgiftsansvarige rättar dina uppgifter, ska den personuppgiftsansvarige i mån av möjlighet underrätta alla aktörer om rättelsen till vilka uppgifter tidigare överlåtits. Du kan begära att den personuppgiftsansvarige underrättar dig om till vilka aktörer dina uppgifter överlåtits.

08.05.2019 Redaktion_Toimitus