Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och bemötande. Lagen om patientens rättigheter (785/1992) föreskriver att var och en som varaktigt bor i Finland har, utan diskriminering och inom gränserna för de resurser som vid respektive tidpunkt står till hälso- och sjukvårdens förfogande, rätt till sådan hälso- och sjukvård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter. Enligt lagen har patienten rätt till hälsovård och sjukvård av god kvalitet. Vid vård av barnpatienter tas hänsyn även till resten av familjens behov.

God vård utförs i en smidig och säker process. Inom god vård används bekräftade behandlingsmetoder och vården är medicinskt motiverad och evidensbaserad. För oss är det viktigt att du som patient känner att vården är bra. God vård ges i samförstånd med patienten och hänsyn tas i mån av möjlighet till patientens individuella behov och önskemål. Patienten bemöts vänligt och med värdighet, så att patientens integritet och övertygelser respekteras och inte förolämpas. Inom god vård tas i mån av möjlighet också hänsyn till patientens modermål och kultur.

29.05.2019 Potilasasiamies1