Missnöjd med vården

Om du är missnöjd med din vård så hoppas vi att du ska berätta det för oss. Om det är något som du undrar över i din vård är det bra att ta upp det med läkaren eller vårdpersonalen på vårdenheten. Ofta kan eventuella missförstånd rättas med ett öppet samtal och upplevda brister i vården korrigeras.

Anmärkning

Om diskussionerna på vårdenheten inte leder till önskat resultat och du inte får svar på dina frågor så kan du göra en skriftlig anmärkning till chefen för vårdenheten.

Du kan antingen göra anmärkningen med en färdig blankett eller skriva en fritt formulerad anmärkning. Anmärkningen bör innehålla patientens personuppgifter (namn, adress och personnummer). Helst ska anmärkningen göras av patienten själv, för om anmärkningen gjorts av någon annan person är det inte tillåtet att avslöja några patientuppgifter i svaret på anmärkningen. Patientombudsmannen kan vid behov hjälpa dig med din anmärkning. Chefsöverläkaren ger ett skriftligt avgörande som inrymmer de eventuella åtgärder som vidtagits på grund av anmärkningen. Du kan inte överklaga chefsöverläkarens avgörande. De handlingar som anknyter till anmärkningen förvaras inte i dina journalhandlingar utan i chefsöverläkarens arkiv.

Klagomål

Om du vill eller är missnöjd med svaret på anmärkningen kan du rikta ett klagomål till de myndigheter som övervakar hälso- och sjukvården, såsom Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (AVI) eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Klagomålet riktas till Valvira då man misstänker att felaktig vård lett till att patienten avlidit eller fått allvarliga bestående skador. Andra klagomål som berör vård riktas till det regionförvaltningsverk på vars område patienten har vårdats.

Innan ett klagomål strävar man efter att hitta en lösning i ärendet inom organisationen, till exempel med hjälp av en anmärkning eller någon annan form av handläggning. Regionförvaltningsverket har till uppgift att övervaka kvaliteten på servicen inom hälso- och sjukvården men också att servicen till sin omfattning är tillräcklig. Genom ett klagomål kan du inte få någon ersättning. Regionförvaltningsverket eller Valvira kan heller inte ändra på några vårdbeslut. I det beslut som myndigheterna fattar utgående från ett klagomål kan de bara administrativt styra hur ärendet borde ha skötts. Myndigheterna har som mål att få yrkespersoner eller vårdinrättningar att agera på ett annat sätt i fortsättningen.

Regionförvaltningsverket och Valvira undersöker i allmänhet inte ärenden som är äldre än två år ifall det inte finns någon särskild orsak för detta. Handläggningen av ett klagomål tar flera månader i anspråk. Ett beslut som fattats på basis av ett klagomål kan inte överklagas. Beslutet är avgiftsfritt.

Patientskada

Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskada som orsakats patient i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Med personskada avses sjukdom, handikapp eller annan tillfällig eller bestående nedsättning i hälsotillståndet eller död.

En patientskada anmäls till Patientförsäkringscentralen. Skadeanmälningsblanketter fås av patientombudsmannen eller via Patientförsäkringscentralens webbplats. Ersättning måste sökas inom tre år från det att du fick kännedom om skadan eller då du borde ha haft kännedom om skadan.

Du kan antingen göra patientskadeanmälan själv eller vid behov göra det med hjälp av patientombudsmannen. Du kan skicka den ifyllda patientskadeblanketten direkt till Patientförsäkringscentralen. Du behöver inte bifoga några kopior av journalhandlingar eller framföra något krav på skadeersättning. Handläggningstiden för en patientskadeanmälan är 4-6 månader. Patientförsäkringscentralen avgör ärendet och ersättningsgrunderna självständigt utifrån de redogörelser som den erhållit. Beslutet sänds till dig och om beslutet är positivt får du också en blankett för ersättningsanspråk. I blanketten bes du redovisa sådant som behövs vid utbetalning och bedömning av ersättning, såsom läkemedelsordinationer, kvitton och uppgifter om eventuella andra erhållna ersättningar eller kompensationer.

Patientförsäkringscentralens beslut skickas också till chefsöverläkaren som sedan skickar beslutet för kännedom till den vederbörliga överläkaren och vid behov till ansvarsområdeschefen. De ursprungliga handlingarna förvaras separat från dina journalhandlingar på patientjournalarkivet.

Läkemedelsskada

Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter personskada som berott på att ett läkemedel som överlåtits eller sålts i Finland varit behäftat med något fel eller haft överraskande biverkningar. Med läkemedelsskada avses en sjukdom eller skada som sannolikt förorsakats av läkemedel som du använt. Det bör finnas ett sannolikt orsaksförhållande mellan användningen av läkemedlet och biverkningen.

Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter enbart biverkningar som förorsakats av vederbörlig läkemedelsbehandling. Om fel begåtts vid ordination eller överlåtelse eller om skadan har orsakats av att apoteket expedierat receptbelagt läkemedel i strid mot receptet eller gällande bestämmelser, kan det vara fråga om en skada som ersätts med stöd av patientskadelagen. Ersättning ska då sökas med en anmälan som skickas till Patientförsäkringscentralen.

Anhållan om ersättning för läkemedelsskada ska göras inom tre år från det att du fick kännedom om den skada som läkemedlet förorsakat. Inga kopior på journalhandlingar, kvitton eller andra utredningar behöver bifogas till anhållan om ersättning. Dessa utreds i det skede om skadan anses ersättningsbar.

Om du misstänker en läkemedelsskada hittar du mera information på Läkemedelsskadeförsäkringens web sida.

Skadat/förlorat egendom

Om din egendom skadats eller försvunnit under ditt sjukhusbesök kan du söka om ersättning av sjukhuset med en särskild blankett för anhållan om ersättning. Sjukvårdsdistriktet har enligt 3 kap. i skadeståndslagen ett ersättningsansvar om en anställd genom fel eller försummelse förorsakar en sakskada. Vänligen observera att sjukhuset uppmanar att inte ta med onödig egendom till sjukhuset.

Olycksfall

I samband med vården eller ett besök på sjukhuset kan patienter ibland drabbas av olycksfall. Ersättning för skador som uppkommit till följd av olycksfall kan sökas via sjukhusets försäkringar.

Däremot kan ersättning för en olycka som inträffat i samband med en undersökning eller ett vårdingrepp eller motsvarande åtgärd eller i samband men sjuktransport sökas av Patientförsäkringscentralen.