Du har rätt att få grundlig information om ditt hälsotillstånd, behandlingsalternativ, behandlingens effekter, vårdens betydelse och annat som kan ha betydelse när det ska fattats beslut om vården. Vi hoppas att du upplever förtroende och öppenhet i din vård. Informationen skall ges i förståelig form och vid behov används tolk. Vårdbesluten ska fattas i samförstånd med dig och vi önskar att du deltar aktivt i vården. Så att du kan vara delaktigt  i din vård. Enligt patientlagen 5 § ska information inte ges mot patientens vilja eller om det är uppenbart att detta skulle medföra allvarlig fara för patientens liv eller hälsa.

Enligt 26–28 § av personuppgiftslagen (523/1999) har patienten rätt att kontrollera de uppgifter i journalhandlingarna som gäller honom eller henne. Du har rätt att begära kopior av din patientjournal. Begäran riktas till patientjournalarkivet med blanketten begäran om granskning av registeruppgifter. Patientens rätt att ta del av information beskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 11 och 12 §

 

16.05.2022 Potilasarkisto 2