Med ett vårdtestamente kan du uttrycka din vilja gällande den framtida vården i situation då du inte själv längre förmår framföra dina vårdönskemål. Ett vårdtestamente kan bli aktuellt då du längre inte förmår fatta några beslut om vården, exempelvis på grund av plötslig olycka, medvetslöshet eller sjukdom.

Ett vårdtestamente kan innehålla särskilda önskemål gällande vården eller en vägran att ta emot en viss vårdåtgärd. Med ett vårdtestamente kan du också befullmäktiga en annan person att fatta nödvändiga vårdbeslut i stället för dig. Med ett vårdtestamente kan du alltså klargöra din vilja i sådana lägen där din vilja inte på något annat sätt kan klargöras. På så sätt kan du underlätta dina närståendes ovisshet och ångest ifall de blir tvungna att fatta vårdbeslut i en svår situation. 

Vårdtestamentet ska uppgöras skriftligt och undertecknas egenhändigt, men även datummärkas. Vårdtestamentet lagras i din journalhandling. Genom det nationella journalhandlingsarkivet (KanTa) som administreras av FPA kan du hålla ditt eget vårdtestamente ajour. Vårdtestamentet är avsett att fungera som en vårdanvisning i situationer då det inte längre finns något hopp att tillfriskna. Ett vårdtestamente tillämpas inte i situationer om du plötsligt intas på sjukhus i medvetslöst tillstånd, men det ännu finns hopp om att du ska tillfriskna. Det finns inga tydliga bestämmelser om hur länge ett vårdtestamente är i kraft. I och med att den medicinska utvecklingen går framåt hela tiden är det möjligt att vårdmöjligheterna och prognosen har ändrat mellan den tidpunkt då du skrev vårdtestamentet och den tidpunkt då ditt vårdtestamente ska verkställas. Därför rekommenderas det att du tidvis ser över innehållet, helst med ett mellanrum som är under 10 år. Om du justerar ditt vårdtestamente bör du ange det datum då du har ändra på ditt testamente.

Du kan när som helst upphäva eller ändra på ditt vårdtestamente. Det är viktigt att ändringen eller upphävningen dokumenteras lika omsorgsfullt i journalhandlingarna som även det faktum att du har ett vårdtestamente. En vägran att ta emot aktiv vård som uttryckts i ett vårdtestamente är bindande för en läkare och övrig yrkesutbildade personer i vården samt styrande för anhöriga om det inte finns en grundad orsak att misstänk att din vilja har ändrat efter den tidpunkt då du skrev vårdtestamentet.

Källa: Ritva Halila och Pertti Mustajoki. Hoitotahto - käytännön ohjeita. Lääkärikirja Duodecim. 25.2.2015

04.12.2015 VKSadmin