Brådskande vård

Du har alltid rätt att få brådskande sjukvård oberoende av din boningsort. Efter den brådskande vården kan du överflyttas till en vårdinrättning i din hemkommun för fortsatt vård då patientsäkerheten och den mottagande enhetens möjligheter att ordna nödvändig fortsatt vård har säkerställts.

Icke-brådskande vård

För icke-brådskande specialiserad sjukvård behövs en remiss av en läkare eller tandläkare. Enligt lagen om hälso- och sjukvården (1326/2010) ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att remissen anlänt till den specialiserade sjukvården. Bedömningen av vårdbehovet kan göras utgående från remissen, men om bedömningen förutsätter en bedömning av en specialist, särskild bilddiagnostik eller särskilda laboratorieundersökningar, ska bedömningen och de behövliga undersökningarna göras inom 3 månader från det att remissen anlänt till sjukhuset.

Vård, behandling och rådgivning som på basis av bedömningen av vårdbehovet konstaterats vara nödvändig ska, med beaktande av hur brådskande behovet är, ordnas och inledas inom skälig tid, men senast inom 6 månader från det att vårdbehovet konstaterades. Om det är ändamålsenligast att behandla din sjukdom eller ditt symptom vid en hälsovårdscentral hänvisas du till hälsovårdscentralen för vård.

Om sjukvårdsdistriktet inte kan ordna den vård eller de undersökningar som du behöver inom de väntetider som angivits i lag ska de ordnas genom att köpa dem av någon annan vårdgivare. Om du väljer vårt sjukhus som vårdgivare av din icke-brådskande vård gäller bestämmelserna i vårdgarantin dig även om du bor utanför Vasa sjukvårdsdistrikt.

Mentalvårdstjänster för barn och ungdomar

Inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att remissen anlänt. Om bedömningen av vårdbehovet förutsätter en bedömning av en specialist, särskild bilddiagnostik eller särskilda laboratorieundersökningar, ska bedömningen och de behövliga undersökningarna göras inom 6 veckor från det att remissen anlänt. Vård eller behandling som utifrån en bedömning av vårdbehovet konstaterats vara nödvändig ska i fråga om personer under 23 år, med beaktande av hur brådskande vården är, ordnas inom tre månader från det att vårdbehovet konstaterades.

Rätt att fritt välja vårdplats

Enligt lagen om hälso- och sjukvård (48 §) får du välja din vårdplats för icke-brådskande vård. Du kan byta hälsocentral eller hälsostation högst en gång per år. Det här kräver emellertid att du skriftligen meddelar om bytet av hälsocentral. Bytet träder i kraft inom tre veckor. Beroende på vårdinrättningens resurser har du också rätt att välja behandlande läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Om en läkare eller tandläkare bedömer att du behöver specialiserad sjukvård, får du välja vilken behandlande verksamhetsenhet inom den kommunala specialiserade sjukvården du vill anlita. Vårdplatsen ska väljas i samråd med den remitterande läkaren eller tandläkaren. Läkaren bedömer om du behöver vård vid primärvården, centralsjukhuset eller universitetssjukhuset.

Vård utomlands

Om sjukvårdsdistriktet inte kan ordna den vård som avses i vårdgarantilagstiftningen inom de föreskrivna längsta väntetiderna ska distriktet på din begäran ge dig ett förhandstillstånd att du på samkommunens bekostnad kan söka vård i en medlemsstat i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz. Vid beviljande av förhandstillstånd tas ditt aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp i beaktande. Förhandstillstånd söks av FPA. Om det är möjligt att ordna medicinskt motiverad sjukvård i hemlandet är det inget tvång att bevilja förhandstillstånd.

Mer information hittar du på Kela.fi: Söka vård utomlands.

07.02.2020 Potilasasiamies