Du har rätt att använda ditt modersmål, finska eller svenska i kontakter med sjukhuset. Finlands lagstiftning ger grunden till språkliga rättigheter i  grundlagen 6§ och 17§, språklagen och hälso- sjuvårdslagen 6§. Målet med Vasa centralsjukhus språkprogram är att se till att patientens språkliga rättigheter förverkligas. 

Tvåspråkighet betyder att du har rätt att bli betjänad på det språk du väljer, antingen finska eller svenska. Du får alla skriftliga dokument, kallelsebrev, vård- och patientföreskrifter och slututlåtande om vården, dvs. epikrisen, på ditt modersmål. Utlåtanden kan översättas vid behov. Om du behöver översättning kan du kontakta enheten där du fått vård. 

Om ditt modersmål är något annat än finska eller svenska ska tolk vid behov tillkallas.

 

Språkprogram

08.12.2015 Potilasasiamies