Du har rätt att använda ditt modersmål, finska eller svenska i kontakter med sjukhuset. Finlands lagstiftning ger grunden till språkliga rättigheter i  grundlagen 6§ och 17§, språklagen och hälso- sjukvårdslagen 6§. Målet med Vasa centralsjukhus språkprogram är att se till att patientens språkliga rättigheter förverkligas. 

Tvåspråkighet betyder att du har rätt att bli betjänad på antingen finska eller svenska, från den första kontakten till att din vård på sjukhuset har avslutats. Du får skriftliga dokument, såsom kallelsebrev, vård- och patientföreskrifter och slututlåtanden om vården, dvs. epikriser på ditt valda kontaktspråk. Du kan vid behov be om att få ditt slututlåtande översatt om du fått det på fel språk. Om du behöver översättning kan du på vardagar kl. 8-16 ringa telefonnumret: (06) 213 3306.

Om ditt modersmål är något annat än finska eller svenska ska tolk vid behov tillkallas.

Språkprogram

07.02.2020 Potilasasiamies