Riktlinjer för främjande av amning

1.a Förlossningsenheten följer WHO:s internationella kod om marknadsföring av modersmjölksersättning.

1.b På förlossningsenheten finns en skriftlig verksamhetsplan för främjande av amning, baserad på WHO:s och UNICEF:s Baby-friendly Hospital Initiative Implementation Guidance 2018. Verksamhetsplanen delges föräldrar och personal.

1.c Förlossningsenheten statistikför och utvärderar månadsvis förverkligandet av det amningsfrämjande arbetet. Amningsstatistik från mödravården samlas även in årligen.

2 Förlossningsenhetens personal har goda kunskaper att främja, stöda och motivera till amning. Personalen har genomgått WHO:s 20 timmars amningshandledarutbildning och alla deltar regelbundet i tilläggsskolningar. Verksamhetsplanen för främjande av amning introduceras för nya arbetstagare.

Stödjande av amning i vårdarbetet

3 Vid alla enheter på Vasa centralsjukhus där mödravård ges, får gravida och deras familjer information om amning och dess fördelar. Familjernas egna önskemål respekteras.

4 Mödrarna ges möjlighet och uppmuntras till kontinuerlig hudkontakt genast efter förlossningen, oberoende av förlossningssätt. Mödrarna uppmuntras påbörja amningen så fort som möjligt efter förlossningen och personalen säkerställer att den första amningen lyckas i förlossningssalen eller på avdelningen.

5 Mödrarna får praktisk handledning i hur de påbörjar och upprätthåller amningen. Personalen handleder i hur mjölkproduktionen uppehålls i de fall mamman är åtskild från sin baby. Information ges även om hur de vanligaste amningsproblemen sköts.

6 Personalen uppmuntrar till att de nyfödda inte ges annan näring än mammans egen bröstmjölk såvida det inte finns medicinska orsaker.

7 Mödrarna ges möjlighet att vara tillsammans dygnet runt med sina nyfödda.

8 Mödrarna uppmuntras till amning i babyns takt genom att känna igen babyns hungerssignaler och svara på dem.

9 Familjerna informeras om användning av tuttflaska och tutt samt riskerna med dem.

10 Vid hemfärd görs en individuell skriftlig amningsplan. Familjen får information om var de får stöd och lämplig vård dygnet runt även efter hemfärd.

11.07.2019 synnytys