Förträngning i halspulsådern beror på åderförkalkning eller inlagring av fett och kalk i halspulsåderns väggar. Förträngningen kan orsaka tillfälliga störningar i hjärnans blodcirkulation (TIA, transitorisk ischemisk attack eller övergående syrebrist i en del av hjärnan), synrubbningar eller hjärninfarkt. Sjukdomen konstateras ofta i samband med symptomen. Diagnosen fastställs med hjälp av ultraljud och skivröntgen av halspulsådern.

Vård

Syftet med att operera är att förhindra hjärninfarkt. Vid operationen ”putsas” blodådern på halsen från inlagringarna. Operationen läker inte skador som redan uppkommit. Risker med att operera vägs mot nyttan av ingreppet i samförstånd mellan kirurg och patient.

Egenvård

Hälsosam livsstil. Den största riskfaktorn utgörs av tobaksrökning och alkoholkonsumtion. Övriga riskfaktorer är förhöjt blodtryck, övervikt, bukfetma och för lite motion. Högt blodtryck är den viktigaste faktorn som går att behandla. Den allmänna målsättningen är blodtryck under 140/90 mmHg.

Preoperativ besök (besök före operationen) på avdelning Y2A

Några dagar före operationen kallas du till ett besök där ditt hälsotillstånd kartläggs inför den kommande operationen.

I samband med besöket går du till laboratoriet och röntgen enligt de tider som angetts. Reservera 2-4 timmar för besöket, du får äta, dricka och ta mediciner som vanligt. Efter besöket får du fara hem.

Till besökt tas med

  • Formuläret ”Förhandsuppgifter inför anestesin”. (fyll i färdigt hemma)
  • Lista över de mediciner du använder, också hälsokostpreparat

Under besöket gås uppgifterna igenom tillsammans med en sjukskötare, samt ibland även anestesiläkaren. Sjukskötaren ger muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma. 

Inför operationen ska följande läkemedel vara på paus (om inte läkaren gett annan ordination)

  • Marevan: enligt läkarens anvisning
  • Omega 3: 1 vecka
  • Eliquis, Pradaxa, Brilique: 2-7 dygn, enligt läkarens anvisning
  • Xarelto: enligt läkarens anvisning

Dagen före operation

Kontaktas du via telefon för information om vilken tid du ska komma till sjukhuset (Y2A), vilka mediciner du får ta och från vilket klockslag du inte får äta eller dricka.

Operationsdagen

Kommer du till preoperativa polikliniken enligt den överenskomna tiden. Efter operationen sker din vård på avdelning A3 (tel: 213 1672). Dina personliga tillhörigheter förs direkt till avdelningen i samband med att du förs till operationssalen.

Efter operationen

Övervakas du först på uppvakningsavdelningen (förfrågningar telefon: 213 1420) tills ditt tillstånd är stabilt (tiden varierar mellan 4-8 timmar, eventuellt längre). Därefter flyttas du till avdelning A3. Efter operationen läggs särskild vikt vid blodtrycket. Smärtupplevelsen efter en operation varierar från individ till individ, och strävan är att finna bästa möjliga lösning för varje patient.

Tidig mobilisering är bästa sättet att förhindra uppkomsten av komplikationer. Morgonen efter operationen får du komma upp röra på dig, samt äta och dricka. Hur länge du stannar på avdelningen varierar (vanligen 2-3 dygn).

Det är tillåtet att använda mobiltelefon, men tänk på dina medpatienter.

Råd till anhöriga, besökstid alla dagar klockan 14 - 15 och 18 - 19 (övriga tider enligt överenskommelse med personalen)

Kontakten med anhöriga utgör en viktig del av tillfrisknandet, men många och långa besök genast efter operationen kan också vara betungande. Besök på operationsdagen rekommenderas inte, likaså rekommenderas inte besök av förkylda.

Inför hemfärden

Hemfärd eller förflyttning till annan vårdinstans sker efter 2-7 dygn. Det är bra att planera hemkomsten i god tid, samt om du eventuellt behöver någon forma av hjälp eller transport.

Vid utskrivningen får du information om hygien, sårvård, medicinlista och e-recept, tid för efterkontroll och information när eventuella stygn ska tas bort.

Tillfrisknandet efter en carotis operation tar vanligtvis ett par veckor. Operationsområdet kan vara svullet och hematom (=blödning under huden) kan förekomma.  Du får duscha dagligen, bastubad rekommenderas först efter att stygnen tagits bort.  Såret behöver inte täcks om det är torrt. Tyngre ansträngning bör undvikas under 1 månad.

Blodtrycket bör mätas regelbundet och bör inte vara högre än 150/90 mmHg. Kontakta din egen läkare om blodtrycket vid flera olika mätningar överstiger värdet.   I oma Kanta kan du läsa ett vårdsammandrag.

OM något av följande symptom uppstår hemma

  • Kraftig smärta
  • Såret börjar vätska eller illaluktande sekret utsöndras
  • Feber i samband med symptomen.

Bör du kontkata avdelning A3, telefon; 213 1672 eller kirurgiska polikliniken (dag tid), telefon 213 1534.

Mera information hittar du i Patientguiden som finns i rummet.

Välkommen!

06.03.2020 Redaktion_toimitus