Syftet med åtgärden

BCG-medlet hindrar den ytliga cancern i urinblåsan från att återkomma.

Förberedelser

2 dagar före varje sköljning tas ett urinprov.  Före sköljningen kontrollerar skötaren att du inte har urinvägsinfektion. Om urinvägsinfektion konstateras, sköts denna med antibiotika före behandlingen kan fortsätta.

På åtgärdsdagen skall du inte dricka något 4 timmar före sköljningen. Detta för att du skall kunna hålla sköljningsämnet i urinblåsan i 2 timmar. Töm blåsan precis före sköljningen.

Åtgärdens förlopp

Före sköljningen, töms urinblåsan med hjälp av kateter. BCG-medlet sätts i blåsan genom ifrågavarande kateter. Medicinen hålls i blåsan i 2 timmar. Under denna tid bör du röra på dig så mycket som möjligt så att ämnet kommer i kontakt med hela urinblåsans slemhinna.

Eftervård

Du får urinera som vanligt efter 2 timmar. Drick gärna mera än vanligt den första timmen efter sköljningen. Detta för att urinvägarna skall sköljas ordentligt och risken för eventuell irritation i blåsan minskar.

Tvätta händerna och könsorganets område efter urinering, så att BCG-medlet inte lämnar kvar på huden. Efter behandlingen kan ibland sveda förekomma vid urinering.   

Att observera

Ta kontakt, om du har över 2 dagars ihållande feber eller flunssasymptom,  trötthet, illamående eller liknande. Symptomen kan vara biverkningar av sköljningsämnet eller inflammations tecken.

Använd kondom för att skydda din partner eller avstå från att ha samlag under 1 veckas tid efter sköljningen. 

09.12.2015 VKSadmin