Denna anvisningen är avsedd för att utskrivas. Anvisningen innehåller ställen som skall fyllas i.

Om urinflödet från njuren till urinblåsan av någon anledning är förhindrat, förs en kateter in genom huden direkt till njuren. Urinen kan sålunda passera fritt och skador på njurvävnaden kan undvikas.

Kateterbehandlingen kan vara antingen tillfällig eller permanent. I allmänhet får samma kateter ligga kvar i tre månader varefter den lätt kan bytas till en ny på röntgen avdelningen.

Skötseln av katetern:

Katetern är till en början fäst vid huden med en platta, drainfix.

Du bör ej själv avlägsna eller byta denna. Risk finns då för att hela katetern lossnar.

Drainfixplattan byts var 5:e dag. Kompresser byts varje dag.

Katetern och föreningsslangen till urinpåsen bör ytterligare vara fästade vid huden med tejp.

Kontrollera dagligen kateterns fäste, förekomst av sekret och hudens utseende. Kateterns funktion hindras ej av att du ligger på rygg.

Det är viktigt att slangarna hålls raka, så att urinflödet är fritt. Töm urinpåsen tillräckligt ofta, genom att öppna kranen som finns i botten på påsen. En tung, full påse kan förorsaka att katetern dras ut. Själva urinpåsen bytes en (1) gång i veckan.

Du kan välja mellan 2 literspåsar eller 0,5 –liters påsar. Dessa kan fästas vid låret med ett kardborreband. Tillbehören får du gratis från hälsovårdscentralen med en remiss som du får från avdelningen. De använda påsarna får du slänga med övrigt hushållsavfall.

Pyelostomin är kopplad till en trevägskran med mellanstycke. Mellanstycket skall bytas 1 gång i månaden. Bytet kan göras på egen hälsocentral eller av hemsjukskötaren. Vid bytet är det viktigt att observera att den smala ”tråden” som kommer från pyelostomin skall träs in i mellanstycket.

Omsorgsfull hygien är viktig

Tvätta alltid händerna före och efter hantering av katetern och urinpåsen. Du kan duscha fritt hela tiden, slangarna och fästningsplattan tål vatten. Duscha oftare om det samlas sekret eller huden rodnar. Att bada bastu går bra, men undvik simning och att bada i badkar.

Kost och motion

Du kan äta som vanligt. Drick rikligt, cirka 2 liter om dagen (om du inte på grund av hjärtsvikt eller annan orsak har ett begränsat vätskeintag).Ett rikligt intag av vätska förebygger infektioner i urinvägarna och bidrar till att katetern bättre hålls öppen. Du kan röra dig fritt och motionera som vanligt. Se bara till att urinflödet till urinpåsen är fritt och slangarna ordentligt fästade vid huden. En skriftlig sammanfattning (epikris) av vårdperioden fås vid hemfärd eller skickas hem per post. Ta den med dig om du uppsöker någon ny läkare.

Om du får tecken på infektion, uppsök då i första hand din egen hälsovårdscentral, som vid behov remitterar dig vidare.

Uppsök alltid hälsovårdscentralen:

Om katetern kommit ut eller gått av eller om urin inte samlas i påsen (katetern är stockad eller ur läge). Om urin börjar läcka ut bredvid katetern eller om urinen blir grumlig och illaluktande

Om urinen blir blodig eller om du får feber och ryggvärk

 

Njurkatetern blev insatt                      ______/______-______

Byte av fästanordningen på

hälsovårdscentralen eller hemma

av hemsjukvården                                ______/______-______

Ring och beställ tid!

Vid behov kan du

kontakta avdelning A3 på telefon 06 213 1672 mellan klockan 13–14.

12.05.2021 a3