Kronisk myeloisk leukemi ( KML) är den ovanligaste typen av leukemi.

Typiskt för KML är också att sjukdomen till en början utvecklas långsamt.

Det finns inga klara orsaker till KML Det finns ingenting som pekar på att något virus eller någon infektion skulle vara orsaken. Den är inte ärftlig och smittar inte.

Diagnostisering av KML

En hematolog dvs. en specialist på blodsjukdomar ställer diagnosen på basen av ett benmärgsprov.

Behandling

Den vanliga behandlingen av KML, går ut på att med ett minimum av bieffekter hålla sjukdomen under kontroll. Sjukdomens symtom och terapi känslighet varierar och därför planerar man behandlingen något olika från patient till patient.

Beroende på i vilken fas sjukdomen befinner sig och i vilket allmäntillstånd du befinner dig avgör läkarna hurudan behandling du skall få. Idag sköts sjukdomen framgångsrikt med medicin i tablettform

(sk.thymidinkinashämmare).

Hos unga och medelålders patienter med KML kan benmärgstransplantation bli aktuell. Dina möjligheter till transplantation börjar vi utreda genast efter diagnostiseringen. Benmärgsdonator söks främst bland syskon men också från benmärgsregistret. Transplantationer utförs vid universitets sjukhus men du får mer information av din läkare här hos oss om det blir aktuellt för dig.

22.08.2017 Redaktion_Toimitus