Vid ångest och obehag som varar minst sex månader kan det vara fråga om en psykisk sjukdom. Ångesten yttrar sig då som överdriven och oavbruten oro och ängslan över vardagliga ting, som ekonomin eller hälsan. Generellt ångestsyndrom skiljer sig från den normala oron för stressande omständigheter genom att känslan är varaktig och överdriven i förhållande till omständigheterna.

Generellt ångestsyndrom är i regel förknippat med koncentrations- och sömnsvårigheter, rastlöshet, utmattning och oförmåga att koppla av. Ofta orsakar det också fysiska symtom, som huvudvärk, buksmärtor eller muskelspänningar. Ibland är det de fysiska symtomen som får den drabbade att söka läkare.

Källa:Mielenterveysseura

23.07.2020 Akuuttipsykiatria 1