Bipolär sjukdom är en kronisk psykisk störning där det förekommer omväxlande perioder av depression, hypomani, mani eller blandformer av dem. Största delen av patienterna har mest depressionssymtom, men också perioder med lindriga symtom eller till och med symtomfria perioder kan förekomma. Sjukdomen är oftast kronisk och återkommande, och det viktigaste målet med långtidsbehandling är att förhindra nya symtomepisoder.

Insjuknandet

I allmänhet insjuknar patienterna i bipolär sjukdom i unga år, men sjukdomen kan bryta ut vid vilken ålder som helst. Ärftliga faktorer inverkar vid uppkomsten av bipolär sjukdom. Traumatiska upplevelser under barndomen eller stressande livssituationer kan öka benägenheten att insjukna.

Mani och depression alternerar

En manisk episod börjar ofta plötsligt och varar i några veckor till några månader. Under en manisk episod är patienten i allmänhet mycket aktiv fartfylld, rastlös, pratsam och energisk. Patienten behöver endast litet sömn och kan vara lättirriterad. Då kan det också förekomma hallucinationer och vanföreställningar. Under en manisk episod söker patienten i allmänhet vård på initiativ av någon annan och också ofta oberoende av egen vilja.

Under en depressionsepisod förlorar patienten sitt intresse för omgivningen och kan vara ovanligt trött. Depressionsepisoderna varar i medeltal ett halvt år.

Källa:Terveyskirjasto

23.07.2020 Akuuttipsykiatria 1