Vad är schizofreni?

Schizofreni är en psykisk sjukdom som bryter ut hos unga vuxna. Förkänningar till schizofreni kan ofta vara ångest, depression och nedsatt funktionsförmåga. Symtomen kan vara svåra att koppla till schizofreni. Förkänningarna kan räcka från några dagar till flera år och de kan tidvis vara borta. Alla som har förkänningar insjuknar inte i psykos.

Om förkänningarna övergår i psykos är symtomen kraftigt förvrängd i tankeverksamhet och uppfattningsförmåga, vanföreställningar och hallucinationer samt avvikande känsloyttringar som osammanhängande tal, underligt beteende eller upprördhet.

Källa:Terveyskirjasto

23.07.2020 Akuuttipsykiatria 1