Med denna undersökning kan man utreda eventuella andningsstillestånd under sömnen, snarkning, luftflödet i luftvägar, andningsrörelser, syrehalten i blodet, hjärtfrekvens, sovställning och nattliga motoriska störningar.

Reservera ca ½ timme på eftermiddagen för förberedelserna inför undersökningen. Själva registreringen varar från kvällen till morgonen.

Registreringen görs hemma med den apparat och med hjälp av de anvisningar som du får på sjukhuset. Följande morgon returneras apparaten och de ifyllda frågeformulären till sjukhuset.

Veckan före undersökningen bör du sova så regelbundet som möjligt. Undvika större mängder alkohol veckan innan undersökningen. På undersökningskvällen får du inte använda alkohol, men nog ta de läkemedel som ordinerats av läkare.

Efter undersökningen ger en specialist i klinisk neurofysiologi ett utlåtande om undersökningsresultatet. Utlåtandet sänds till den remitterande avdelningen eller polikliniken, som sedan redogör för resultatet och eventuella fortsatta åtgärder.

08.12.2015 VKSadmin