24 timmars samling

För att provet ska gå rätt till och ge pålitlig upplysning är det viktigt att du äter och dricker normalt, ifall du inte fått andra anvisningar. All urin som utsöndras under 24 timmar ska noga tas till vara.

Följ dessa anvisningar – då blir resultaten mest pålitliga; om du måste avvika från anvisningarna, ber vi dig tala om det för laboratoriepersonalen.

Samlingskärl kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

 

Urinsamling

Töm blåsan vid någon tidpunkt som är lämplig för dig, t.ex. klockan 7.15. Denna urin tas inte tillvara, men anteckna klockslaget!

Samlingen börjar vid denna tidpunkt. Kom ihåg att samla all urin som du utsöndrar under följande 24 timmar. Var noga med att också den urin, som kommer i samband med avföring, kommer med i samlingen. Varken papper eller avföring får komma med i samlingskärlet.

Förvara samlingskärlet tillslutet, svalt och i mörker ända tills du för kärlet med den samlade urinen till laboratoriet. Urinen får inte frysa. Om ett kärl inte räcker till för samling av all urin, fortsätt samla i ett annat kärl.

Den sista tömningen av urinblåsan i samlingskärlet, ska ske följande dag vid samma tidpunkt som då samlingen började. Anteckna klockslaget då du avslutade samlingen här.

Efter avslutad samling

För identifiering av provet är det viktigt att du fäster en etikett på alla samlingskärl. På etiketterna skriver du ditt namn, din personbeteckning, tidpunkt för provtagningen samt det klockslag då samlingen började och slutade. Laboratoriet kan inte undersöka prover med bristfällig märkning. Kom till laboratoriet med alla samlingskärl så fort som möjligt.

  

15.08.2017 Klinisk kemi