1019 dU-AdrNor, 2337 dU-Metnor, 1634 dU-HVA,
1264 dU-Dopam, 3873 dU-MTA, 2345 dU-MOMA

För att undersökningen skall lyckas är det viktigt att du följer dietföreskrifterna och läkarens ordinationer beträffande din medicinering.

Maträtter som innehåller följande produkter och produkterna själva är förbjudna under tre (3) dygn före provtagningen och så länge provtagningen pågår: kaffe, te, banan, glass, choklad och vanilj. Meddela den som tar emot provet om du har avvikit från anvisningarna.

Provtagningsmaterial kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

 

Konserveringsmedel

Som konserveringsmedel får du 2 x 5 ml 6 mol/l saltsyra. Saltsyran är giftig och frätande och får därför inte stänka på huden, kläderna eller i ögonen. Förvara vätskan utom räckhåll för barn.

Urinsamling

Töm blåsan vid någon tidpunkt som är lämplig för dig, t.ex. klockan 7.15. Denna urin tas inte tillvara, men anteckna klockslaget!

Samlingen börjar vid denna tidpunkt. Kom ihåg att samla all urin som du utsöndrar under följande 24 timmar. Var noga med att också den urin, som kommer i samband med avföring, kommer med i samlingen. Varken papper eller avföring får komma med i samlingskärlet. Dygnsurinen samlas i ett kärl där 5 ml saltsyra (1:a röret) tillsätts i början av samlingen och resterande 5 ml saltsyra (2:a röret) i slutet av samlingen. Om mängden av den urin som samlats är mindre än 0,5 l, skall den andra tillsatsen av förvaringsmedel utebli. Röret returneras till laboratoriet.

Förvara samlingskärlet tillslutet, svalt och i mörker ända tills du för kärlet med den samlade urinen till laboratoriet. Urinen får inte frysa. Om ett kärl inte räcker till för samling av all urin, fortsätt samla i ett annat kärl.

Den sista tömningen av urinblåsan i samlingkärlet skall ske följande dag vid samma tidpunkt som då samlingen började. Anteckna klockslaget då du avslutade samlingen här.

Efter avslutad samling

För identifiering av provet är det viktigt att du fäster en etikett på alla samlingskärl. På etiketterna skriver du ditt namn, din personbeteckning, tidpunkt för provtagningen samt det klockslag då samlingen började och slutade. Laboratoriet kan inte undersöka prover med bristfällig märkning. Kom till laboratoriet med alla samlingskärl så fort som möjligt.

31.07.2017 Redaktion_Toimitus