• Hälsocentralens, arbetshälsovårdens eller privatmottagningens läkare har på basen av dina symptom och förhöjd blodsockernivå skickad dig till dejourpoliklinik eller du har eventuell själv sökt dig till dejourpoliklinik pga. dina symtom. Efter den akuta vården blir du skött på intensivvårdsavdelning eller på en vanlig avdelning beroende på din situation och måendet.

  • Sjukskötare handleder hur man sticker insulin och mäter blodsocker
  • Diabeteskötarens undervisning vid behov
  • Poliklinisk undervisning hos diabetesskötare före hemfärden
   • medicinering hos en diabetikern, insulin och dylikt

   (Det finns olika typer av diabetes, deras gränser är inte alltid klara. Vården beror på vilken diabetestyp du har. I s.k. ungdomsdiabetes (typ 1) behandlingen är alltid insulin, vilken man pickar via huden. Typ 2 diabetes kan i början behandlas med insulin och eventuella andra mediciner, goda levnadsvanor kan lätta symtom. Vid typ 2 diabetes utvärderar hälsocentralens läkare medicinska behandlingen i senare skede.)

  • Hämta vårdmaterial vilka behövs från egen hälsocentral(nålar, lancetter, stickor)
  • Hämta insulin från apoteket
  • Ta insulin regelbundet efter direktiv
  • Mäta socker före maten och två timmar efter(parmätningar)
  • Ät regelbundet
  • Motionera
  • Sluta röka
  • Munhygien

   Du kan bekanta dig på diabetesförbundets internet sidorna: www. Diabetesliitto.fi

 • Endokrinologen säkerställer diagnosen ca 1 månad efter sjukhusvistelse

  • Typ 1 diabetikern vårdas vid specialsjukvården och typ 2 diabetikerns vård överflyttas till primärhälsovården
  • Diabetesskötarens individuella handledning
  • Näringsterapeut
  • Socialskötare vid behov
 •  

  • Diabetesskötere 1-2 gånger/år, individuell handledning, Hba1c mätning (berättar om blodsockerbalans) sensorering vid behov ca 1/år
  • Endokrinolog 1-2 gånger/år
  • Effektiverade blodsockermättningar ca 1 vecka före besök, dvs. par mättningar
  • Förnyande av receptUndersökningar: blodtryck, vikt, hba1c, kollar fötter ock stickställena.
  • Bredare laboratorieprov 1/år, s.k årskontrollsprov(K, Na, Krea, Lipider, Hba1c, Alat, Tsh, U.ak)
25.01.2018 laatu