Beslutsfattande organ

Högsta beslutsfattande makten

Den högsta beslutsfattande makten i Vasa sjukvårdsdistrikt innehas av fullmäktige, som har delegerat en del uppgifter till revisionsnämnden.

Verkställande makten

Den verkställande makten innehas av styrelsen. Därtill finns det en psykiatrisk delegation, nämnd för minoritetsspråket , personalsektion och planeringsdelegation.

Styrelsens uppgift

Styrelsen har i uppgift att styra och utveckla verksamheten i sjukvårdsdistriktet enligt den fastställda strategin. Styrelsen ansvarar för sin del för tillgången på specialsjukvårdstjänster och samordningen av serviceproduktionen samt för de allmänna principerna som styr verksamheten. Styrelsen ansvar även för den interna kontrollen och riskhanteringen.

Tjänstemannanivån

På tjänstemannanivå leds verksamheten i sjukvårdsdistriktet av sjukvårdsdistriktets direktör, sjukvårdsdistriktets chefsöverläkare, administrativa överskötaren och förvaltningsdirektören. 

Ledningsgruppen för samkommunsförvaltning och dess uppgifter

Ledningsgruppen för samkommunsförvaltning består av sjukvårdsdistriktets direktör, chefsöverläkaren, administrativa överskötaren, förvaltningsdirektören, HR-direktören och ekonomidirektören. Som ordförande fungerar sjukvårdsdistriktets direktör.

Ledningsgruppens uppgifter är att svara för att sjukvårdsdistriktets verksamhet och resultat motsvarar de av fullmäktige fastställda resultatmålen och syftena.

Ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten och dess uppgifter

Till ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten hör sjukvårdsdistriktets direktör, chefsöverläkaren, administrativa överskötaren, förvaltningsöverläkaren, cheferna för ansvarsområdena, cheferna för serviceområdena samt två representanter för personalen. Som ordförande fungerar chefsöverläkaren.

Sjukvårdsdistriktets ledningsgrupp för sjukvårdsverksamheten har till uppgift att till sin del bistå utvecklandet och samordningen av den sjukvårdsmässiga verksamheten inom ansvarsområden och serviceområden då man strävar efter att sammanjämka verksamheten och resultatet i sjukvårdsdistriktet med de mål och målsättningar som fastställts i fullmäktige.

Vasa centralsjukhus

Sjukvårdsdistriktet upprätthåller Vasa centralsjukhus, som är indelat i ansvarsområden och serviceområden. Ansvarsområdena och serviceområdena indelas i resultatenheter.

Ansvarsområdena omfattar de medicinska processer indelade per specialområde, vilka har anordnandeansvaret för de tjänster som kommunfaktureras.

Serviceområdena omfattar de resultatenheter som producerar tjänsterna.

ANSVARSOMRÅDENA 

- operativa ansvarsområdet

- medicinska ansvarsområdet

- ansvarsområdet för barn

- psykiatriska ansvarsområdet

SERVICEOMRÅDENA

- serviceområdet för läkare och sakkunniga

- serviceområdet för vården

  • serviceområde för akutvård
  • serviceområdet för öppenvård
  • serviceområdet för bäddavdelningar
  • serviceområdet för kvinnor och barn
  • serviceområdet för psykiatri
  • serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner
  • diagnostikcentret

- serviceområden för stödtjänster

  • serviceområdet för försörjning
  • serviceområdet för förvaltning