Sjukvårdsdistriktets fullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för organiseringen av granskningen och utvärderingen av förvaltningen och ekonomin. Revisionsnämndens huvudsakliga uppgift är att bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om (bl.a. val av revisionssamfund, godkännande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet).

Nämnden ska också bedöma huruvida de mål som fullmäktige satt upp för verksamheten och ekonomin har nåtts i samkommunen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämnden gör upp en utvärderingsplan och lämnar för varje år en utvärderingsberättelse över resultaten och utvärderingen till fullmäktige. Sjukvårdsdistriktets styrelse ger ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder. Enligt kommunallagen ska nämnden bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt bedöma den gällande ekonomiplanens tillräcklighet om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning (från och med bokslutet för år 2015) samt övervaka att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige (från början av nästa fullmäktigeperiod, fr.o.m. 1.6.2017).

Jari Lindholm fungerar som sekreterare i revisionsnämnden. Denna service köps av Vasa stad.

Vasa sjukvårdsdistrikt, revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2019 (i en pdf-form, som är inte läsbar för en skärmläsare). 

 

Revisionsnämnden 2017-2021  
Ordinarie Ersättare
Kjell Heir, ordf. Gunilla Jusslin
Bengt Kronqvist, viceordf. Gudrun Eklöv
Kristina Vesterback Anna-Lena Kronqvist
Rune Rönn Thomas Öhman
Ulla-Maj Salin Marcus Suojoki
Ulla Salmenheimo-West Dan Jakobsson
Carl-Wilhelm Stenman Maria Palm
14.04.2021 redaktion_toimitus