Sektionens uppgifter är att utse representanter till dotter- och intressesammanslutningars bolagsstämmor eller motsvarande, ge anvisningar till de personer som företräder samkommunen vid bolagsstämman eller motsvarande organ, följer upp verksamheten i de dotter- och intressesammanslutningar som är föremålför sjukvårdsdistriktets ägande, organisera avtalshanteringen gällande dotter- och intressesammanslutningarna och se till att avtalen i tillräcklig utsträckning styr serviceproduktionen, till samkommunens styrelse rapportera kontinuerligt om verksamheten i dotter -och intressesammanslutningarna.

Ägarstyrningssektion 2018-2021

Medlemmar:                           Ersättare:

Hans Frantz, ordf.                    Barbro Kloo
Hans-Erik Lindqvist                  Mona Vikström
Raija Kujanpää                        Daniel Pettersson
Ulla Hellén                               Per Hellman
Juha Post
Marina Kinnunen
Lena Nystrand
Antti Korpi, sekr.

11.02.2021 Hallinto