Vasa sjukvårdsdistrikt har utgående för kriterierna i Kvalitetsprogrammet för social- och hälsovården (SHQS) beviljats ett kvalitetserkännande. Kvalitetserkännandet är i kraft fram till 26.9.2022.

Från och med år 2005 har Vasa sjukvårds-distrikt använt sig av ett kvalitetsprogram som enkom skapats för social- och hälsovården (Social and Health Quality Service, SHQS). De organisationer som tar i bruk programmet binder sig vid att arbeta för att utveckla kvalitetskontrollen och kvalitetssystemet i den egna organisationen.

De utvärderingskriterier som används i SHQS-kvalitetsprogrammet har utvecklats för att motsvara de befintliga utvärderingsbehoven inom den finländska social- och hälsovården. Därför tas den finländska lagstiftningen, riksomfattande rekommendationer och rekommendationerna om god medicinsk praxis i beaktande i det här programmet som utvecklats av talrika experter inom social- och hälsovården.

Kvalitetserkännandet förutsätter fortlöpande utvecklingsarbete och kvalitetsuppföljning. Kvalitetssystemet utvärderas regelbundet via interna auditeringar och självutvärderingar. Dessutom auditeras systemet med jämna mellanrum av utomstående auditörer. Vasa sjukvårdsdistrikt har beviljats detta kvalitetserkännande, som är i kraft i tre år åt gången.

11.11.2019 laatu