Aster Bothnia bygger upp framtidens social– och hälsovårdstjänster

Aster Bothnia är ett omfattande verksamhetsutvecklingsprojekt gällande social- och hälsovårdstjänsterna i hela Österbotten, detta inbegriper också anskaffandet av ett nytt klient-och patientdatasystem. Målet med projektet är att skapa gemensamma tvåspråkiga service- och vårdprocesser för alla som jobbar inom regionens grundhälsovård, specialsjukvård och socialvård. De kommer också alla att ta i bruk det nya gemensamma klient- och patient-journalsystemet. 

Projeketet behövs för att kunna ordna omfattande och tillgängliga social- och hälsovårdstjänster, vars fokus är regionens invånares välmående nu och i framtiden. Nya, enhetliga arbetssätt förbättrar informationsflödet samt klienternas, patienternas och personalens säkerhet.

Ett gemensamt klient- och patientdatasystem möjliggör en aktivare roll för klienter och patienter att ta del av service och vård genom digitaliserade lösningar.

Då projektet avslutas kommer slutresultatet tjäna hela regionens invånare, som använder sig av social- och hälsovårdsstjänster.

Pressinfo om upphandlingsbeslut 30.3.2020