Den verksamhet som utförs av Vasa centralsjukhus anställda styrs av gemensamma grundläggande värden:

 • Kundorienterad verksamhet

 • Respekt för människovärdet

 • Ansvarsfullhet

 • Rättvisa

1. Kundorienterad verksamhet

 • Befolkningen får service och vård snabbt, effektivt och i rätt tid.
 • Vi vill erbjuda den bästa patientupplevda kvaliteten i Finland.
 • Personalen är sakkunnig, tvåspråkig och välmående.
 • Patientsäkerheten är i fokus.
 • Patienterna blir hörda, bemötta och handledda under hela vårdprocessen.
 • Patientvården är helheltsbetonad: människan och hennes vård ses som en helhet.

2. Effektivitet

 • Nettokostnaderna inom specialsjukvården sjunker med 11 %.
 • Verksamheten bedrivs i friska och ändamålsenliga utrymmen.

3. Sote-förenlighet

 • Vasa centralsjukhus utgör en del av en större social- och hälsovårdshelhet.

 

27.12.2016 VKSadmin