Ett mål i projektet Framtidens social- och hälsocentral är att skapa en regional verksamhetsmodell för servicehandledningen inom Österbottens social- och hälsovård. Servicehandledningens ledord för verksamhetsmodellen är en tidig identifiering av risker, resurser och behov samt tillgänglighet och kontinuitet. Med andra ord: rätt service för rätt person i rätt tid. 

Servicehandledning bygger på kartläggning av helhetsbehovet

I servicehandledningen kartläggs kundens helhetsbehov av service. Kartläggningen görs av sakkunniga personer tillsammans med kunden. Servicehandledningen erbjuder handledning, information för främjande av egenvård samt ändamålsenlig service för kunden baserat på kartläggningens resultat. Verksamhetsmodellen omfattar en process för kunder som behöver service från både social- och hälsovården. En nyckel för ett lyckat resultat för kunden förutsätter ett fungerande multiprofessionellt teamarbete mellan olika aktörer från olika sektorer. Det ska räcka med att kunden tar kontakt en gång för att ärendet i fortsättningen ska föras framåt smidigt och flexibelt.

Servicehandledningen är ett multiprofessionellt samarbete

Förutsättningen för att ta i bruk smidiga verksamhetsmodeller som görs i Projektet Framtidens social- och hälsocentral, innebär ett samarbete med projektet för social- och hälsovårdens strukturreform som skapar digitala kontaktkanaler. Digitala kanaler och verktyg gör det lättare för kunden att få kontakt med professionella, hjälper kundens egenvård och stödjer vardagens ärenden till exempel genom chattjänst, e-blanketter och andra elektroniska tjänster.

Sakkunniga från social- och hälsovården deltar i utvecklingsarbetet. Under vintern och våren har arbetsgrupper med kommunernas sakkunniga haft flera möten och diskuterat hur servicehandledningen ser ut i dag, med tyngdpunkt på äldre personer. Utgående från diskussionerna och tidigare kartläggningar som gjorts av kund- och servicehandledningsprocesserna för äldre, får vi en bättre uppfattning om nuläget och kan utgående från informationen forma en ny gemensam verksamhetsmodell för servicehandledningen i Österbotten.

Aktuellt för servicehandledningen

Diskussioner med representanter för kommunernas äldre råd påbörjas i maj. Detta för att redan från början skapa en stark kontaktlänk till fältet, vilket gynnar kundorienteringen och användarvänligheten i de nya modellerna.

Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten är igång under åren 2020–2022. I projektet utvecklas enhetliga verksamhetsmodeller för att förbättra basservicen för Österbottens välfärdsområde

18.05.2021 Projekt_Hankkeet