Målet med framtidens familjecenter är att i ett så tidigt skede som möjligt möta familjers behov. Inom ramen för projektet Framtidens social- och hälsocentral utvecklas verksamhetsmodellen för familjecentret, som implementeras i Österbotten åren 2021–2022.

Det finns många slags familjer: traditionella kärnfamiljer, ensamförsörjarfamiljer, invandrarfamiljer, regnbågsfamiljer och barnlösa familjer. Familjemedlemmarna möter olika utmaningar i vardagen och livssituationen kan förändras snabbt. Ibland kan det vara skönt att bara träffa andra familjer och personal, vissa gånger behöver man mer hjälp, stöd och råd. Familjecentret fungerar som ett skyddsnät för familjer. Familjecentret erbjuder stöd vid rådgivningarna, rehabiliteringen, familjerådgivningarna, den sociala servicen, inom servicen för personer med funktionsnedsättning samt inom småbarnspedagogiken och utbildningsväsendet. Servicen kan också ordnas av olika föreningar. Familjecentret är en plats dit man alltid är välkommen och där familjerna står i centrum.

Familjecentret en träffpunkt för familjer

I praktiken skapar vi en verksamhetsmodell för Österbotten: en träffpunkt för familjer. Med träffpunkt avses ett fysiskt utrymme där familjer, frivilliga föreningar, erfarenhetsexperter och sakkunniga tillsammans planerar och förverkligar verksamheten. Frivilliga aktörer kan vara bland annat Mannerheims Barnskyddsförbund, Setlementti, församlingen, Folkhälsan, FPA, Eroauttaminen, Turvakoti och andra föreningar. Träffpunkten erbjuder kamratgrupper, samvaro, temakvällar, evenemang samt lek-, klubb- och småbarnspedagogikverksamhet för alla familjer och unga under 18 år. Verksamheten på träffpunkterna kan variera inom välfärdsområdet beroende på de lokala serviceleverantörerna.

Lättare ta kontakt via det elektroniska familjecentret 

Ett elektroniskt familjecenter håller som bäst på att utvecklas nationellt och servicen anpassas enligt de regionala behoven. Målet är att skapa en lättillgänglig databank med information om servicen som erbjuds för familjer. Man ska kunna uträtta sina ärenden och få webbrådgivning dygnet runt. Via det elektroniska familjecentret har man också åtkomst till det egna välfärdsområdets system, där kunden får information om den lokala servicen. Kunden kan boka tider och fylla i blanketter. Samarbetspartners, exempelvis föreningarna och FPA, är också med i det kommande elektroniska familjecentret.

Aktuellt i Österbotten

En preliminär verksamhetsmodell för Österbottens familjecenter planeras och arbetsgrupperna för utvecklandet av familjecentret bildas under våren. Till arbetsgruppernas uppgifter hör att skapa både ett familjecenter och träffpunkter i Österbotten. Till arbetsgrupperna kallas sakkunniga inom branschen, föreningsrepresentanter och kunder.

Verksamhetsmodellen för familjecentret är en del av projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten, där man utvecklar servicehandledningen, familjecentret samt testar IPC-metoden i Österbotten. Familjecentrets verksamhet styrs av det nationella nätverket för familjecenter, som utbildar och ger instruktioner och råd för att ordna familjecenterverksamheten.

Mer information fås av projektchefen för framtidens familjecenter, Sirpa Manninen, tel. +358 40 559 3229

20.04.2021 Projekt_Hankkeet