Hem- och boendeservice är ett av sex verksamhetsområden inom samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Inom verksamhetsområdet för hem- och boendeservice finns något över hundra enheter som erbjuder vård och service enligt individens behov. Sådan vård och service kan innebära tjänster i det egna hemmet eller någon form av boendeservice. Med den demografiska förändringen, där vi har allt fler äldre, ökar såväl behovet av vård och service både i det egna hemmet såsom för olika former av boendeservice. Inom verksamhetsområdet för hem- och boendeservice strävar vi efter att säkerställa och stödja en trygg och säker boendemiljö oavsett plats.

Service i det egna hemmet

Allt fler äldre ställer också större krav på utvecklingen av vård och service i det egna hemmet. Dessutom ska servicen erbjudas likvärdigt för alla invånare: äldre, barnfamiljer, vuxna och personer med funktionsnedsättning. Med hjälp av hemvård, integrerad hemservice och hemsjukvård bör tjänsterna stöda ett tryggt boende så länge som möjligt. 

Hemvården innebär att främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser erbjuds för att underlätta boendet i det egna hemmet. Sådant befrämjande av det egna boendet kan vara närstående vård eller stödtjänster så som måltidsservice, bad- och bastuservice, färdtjänst, trygghetstelefon och digitala tjänster som bidrar till helheten. Servicen erbjuds dagtid, kvällstid och i viss utsträckning nattetid. Servicen i det egna hemmet utformas alltid utifrån individens egna behov och utmaningar. Inom hemvården erbjuds också så kallat stött serviceboende eller seniorboende där vård och service finns tillgängligt genom hemvårdens personal.

Från välfärdsområdet har vi en strävan till att utveckla tjänster så att individen kan bo så länge som möjligt i det egna hemmet. Sådana tjänster är utveckling av förebyggande verksamhet, välfärdsteknologi samt främjande av hälsa och välfärd.

Boendeservice

Då övrig vård och service i det egna hemmet inte längre räcker till för en säker och fungerande vardag, finns olika former av boendeservice. Gemensamt för de olika boendeformerna, är en trygg och hemlik boendemiljö för människor med olika behov. Boendealternativen bygger på ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt, främjande av självständighet och självbestämmande, samt en helhetssyn på människans hälsa och välbefinnande. Vården och servicen planeras tillsammans med den boende, anhöriga och professionella. Boendeservice erbjuds i form av effektiverade serviceboenden med vård dygnet runt samt serviceboende med tillgång till vård och service dag- och kvällstid, gruppboenden och stödboende och serviceboende i eget hem. Boendeservice produceras till största delen i egen regi, men erbjuds också i samarbete med externa aktörer.

Som verksamhetsområdesdirektör med ansvar för hem- och boendeservice, strävar jag till att vården och servicen ska hålla hög kvalité och vara effektiv för individens hälsa och välfärd i livets olika skeden. Förebyggande och främjande verksamhet, samt en effektfull och integrerad service och vård är en aspekt av verksamheten som jag vill vara med och utveckla inom Österbottens välfärdsområde.  

Har ni frågor eller goda idéer får ni gärna vara i kontakt med mig.
Hur kan jag hjälpa?

Tony Pellfolk, Verksamhetsområdesdirektör för hem- och boendeservice

11.05.2021 Projekt_Hankkeet