År 2022 samlar Österbottens välfärdsområde social- och hälsovården i Österbotten under ett och samma tak. Förändringen, som fick sin början från en gemensam vilja i området, fulländas genom den nationella välfärdsområdesreformen 2023 då även räddningsverket och specialomsorgen kommer med i välfärdsområdet. Förändringarna syftar till att trygga kvaliteten på och tillgången till servicen samt att ge möjligheter att utvecklas i framtiden.

Österbottens välfärdsområde är närvarande i människans vardag och främjar välbefinnandet i alla livsskeden. För att servicen ska vara smidig och högklassig och för att samarbetet ska lyckas krävs en fungerande kommunikation.

Det gångna året har vi byggt en grund för kommunikationen i välfärdsområdet, bland annat genom att planera välfärdsområdets varumärke och kommunikationsstrategi. Dessutom har vi skapat gemensamma kommunikationsplattformar: webbtjänst, intranät och sociala medier.

Välfärdsområdets visuella uttryck lovar god service

Du har säkert redan sett välfärdsområdets logo, två människor som möter varandra och som också bildar ett leende ansikte? Det gemensamma visuella uttrycket för vårt varumärke, inklusive logon, började användas i kommunikationen i höstas. Från och med 1.1.2022 blir det visuella uttrycket en del av kommunikationen om vår service.

Logon beskriver vår serviceattityd ”Hej, hur kan jag hjälpa dig?”. Vårt gemensamma mål är att kunden associerar vårt visuella uttryck med pålitlig, trygg och lättillgänglig service.  Jag hopps att personalen i välfärdsområdet tar till sig vårt nya visuella uttryck i hela området och i all service.

Effektiv kommunikation för servicen närmare

Kommunikationen är en del av lyckad och god service. Vi har lyckats med kommunikationen då kunden lätt hittar rätt service och upplever att det är lätt att sköta ärenden hos oss. Kunden känner sig trygg i servicen och vården då hen har fått tillräckligt med information och interaktionen med personalen fungerar. En lyckad kommunikation bidrar till ett gott rykte och stärker förtroendet för oss.

Kommunikationen hjälper oss att förverkliga Österbottens välfärdsområdes strategi och att uppnå våra mål. De första verksamhetsåren fokuserar vi på fyra huvudteman i kommunikationen.

  1. Vi är närvarande i vardagen och stöder ditt välmående
  2. Vi utvecklar vår service enligt kundens behov, för framtiden
  3. Vi är föregångare inom klient- och patientsäkerheten
  4. Hos oss får du utföra ett viktigt arbete i en bra miljö och samtidigt stärka din kompetens

Utgående från dessa teman kommunicerar och utvecklar vi gemensamma kommunikationskanaler och en gemensam kommunikationskultur.

Webbtjänsten navet i serviceinformationen

Österbottens välfärdsområdes webbtjänst, osterbottensvalfard.fi, är den viktigaste kanalen i vår framtida servicekommunikation och en del av kärnverksamheten. Under året har ett gäng professionella i välfärdsområdet varit med och tagit webbplatsen vid sidan av de egentliga arbetsuppgifterna. Mycket har gjorts och utvecklingen fortsätter de kommande åren. Innehållet uppdateras också i takt med att servicen utvecklas.

Den nya webbtjänsten är uppbyggd ur kundens perspektiv med servicen i första rummet. Servicen Servicen beskrivs en gång – jämlikt för alla invånare i området. Även om all service inte ännu är tillgänglig i hela området, är det ändå ett mål som är fokus i webbtjänsten.

Skräddarsy ditt eget intranät

Förutom webbtjänsten har planeringen av intranätet varit ett av de större arbetsmomenten i kommunikationsplaneringen. Då välfärdsområdet inleder sin verksamhet har personalen ännu tillgång till sina gamla intranät, men det gemensamma intranätet byggs upp och utvecklas snabbt. Allt som finns på intranätet är öppet för alla användare. Som användare kan du skräddarsy din egen intranätsida genom att bland annat fästa det innehåll som du har mest nytta av så att du enkelt kan hitta det.

I framtiden kommer ett av intranätets flaggskepp vara banken med anvisningar, där alla interna anvisningar, klient- och patientanvisningar, vårdföreskrifter och serviceanvisningar snabbt och enkelt kan hittas.

Sociala medier blir allt viktigare

Ett av välfärdsområdets strategiska mål är att vara närvarande i vardagen. Var finns denna vardag? För många finns den i sociala medier. Genom att aktivt och genomtänkt vara närvarande och interagera i sociala medier, blir välfärdsområdet en del av vardagen för många av våra kunder. Precis som i all kommunikation är det viktigt att tänka på målgruppen och vara aktiv. Vi har redan startat konton för Österbottens välfärdsområde på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Förutom huvudkontona har en del av enheterna och servicen egna konton som kompletterar vår servicekommunikation.

På välfärdsområdets kommunikationsenhet jobbar kommunikationsplanerare med lång och mångsidig arbetserfarenhet och vars yrkeskunskap och kompetens finns tillgängligt för hela välfärdsområdet. Vi vill bygga upp något nytt med er och tillsammans testa vad som fungerar. Vi är öppna för förslag och vill stöda servicen med vår expertis. Genom att samarbeta skapar vi en fungerande kommunikation, som i sin tur hjälper servicen att lyckas, ökar närvaron i vardagen och bygger upp välmåendet i Österbotten.  

 

Petra Fager, kommunikationsdirektör, Österbottens välfärdsområde

 

 

12.12.2021 Redaktion_Toimitus