Hälsningar från verksamhetsområdet kund- och resurscentret i Österbottens välfärdsområde! Nya vindar blåser och det gångna året har strukturen och innehållet i detta nya verksamhetsområde planerats och byggts upp. Nationellt sett är verksamhetsområdet en unik helhet inom kundbetjäningen, alla funktioner strävar efter att förbättra tillgången till service, göra det lättare att uträtta sina ärenden och ge god vård.

Verksamhetsområdet har fyra breda resultatområden: klient- och servicehandledning, resurshanteringscenter, sekreterartjänster samt läkare, tandläkare och sakkunniga. Vi jobbar i tätt samarbete med de andra verksamhetsområdena i välfärdsområdet.

Nya servicemodeller gör det enklare för dig

I resultatområdet för klient- och servicehandledning ingår kundbetjäningscentret, telefonväxeln, servicepunkterna och sektorspecifika lägesbedömningsteam. Ofta är det någon av klient- och servicehandledningens personal som är kundens första kontakt med oss. Telefonen är ett viktigt arbetsredskap, men vi jobbar hela tiden med att utveckla digitala tjänster för både kunden och den professionella. Vårt mål är att helheten bestående av kontakten, uppföljningen av det egna tillståndet och vården och servicen blir smidig och oberoende av var man befinner sig.

I Österbotten har man nyligen börjat använda symtombedömningstjänsten Omaolo i Vasa och Jakobstad, en tjänst som kommer utvidgas till hela området. Vi utvecklar även distansmottagningar och planerar en mobilapplikation för välfärdsområdet. Vi ser också till att den nuvarande, uppskattade servicen kommer med oss in i välfärdsområdet. Bland annat servicerådgivarna på centralsjukhuset kommer även i fortsättningen ta emot kunden i sjukhusets huvudentré och hjälpa hen hitta rätt.

Flexibel personal där det behövs som mest

Resurshanteringscentret förmedlar personal för att möta vikariebehoven på välfärdsområdets arbetsenheter. Centret ansvarar även för att utveckla den regionala rekryteringen i samarbete med olika läroanstalter. Målet är att arbetsenheterna med hög belastning ska ha tillräckligt med personal och att man snabbt ska reagera på belastningsvariationen. De professionella på resurshanteringscentret upprätthåller även en situationsmedvetenhet om patient- och personalresurserna i organisationen och säkerställer att det går tryggt, smidigt och rätt till när kunder och patienter skrivs ut eller flyttas från en enhet till en annan.

Samlade sekreterartjänster

Sekreterartjänsterna innehåller olika typer av sekreterarfunktioner, skrivcentralen och översättning av patientjournaler. Vikariearrangemang och rekryteringar som hänför sig till sekreterararbete sköts via den här enheten. Resultatområdet för sekreterartjänster är en central och betydande del av social- och hälsovårdens verksamhetsmiljö. Sekreterarens arbetsinsats syns sällan, men det är ett konstaterat faktum att utan sekreterare klarar vi oss inte i social- och hälsovården. Ofta är det just sekreteraren som håller i alla koordineringstrådar på enheten.

Sakkunniga i hela välfärdsområdet

Resultatområdet för läkare, tandläkare och sakkunniga ansvarar för den medicinska och den odontologiska servicen samt för produktionen av psykolog- och fysikerservice i regionen. Dessa sakkunniga är alltså administrativt placerade i det här resultatområdet för att hela regionen ska kunna använda tjänsterna. Österbottens välfärdsområde är även en undervisningsorganisation, vilket innebär att resultatområdet samarbetar tätt med bland annat de medicinska fakulteterna om undervisningen. Bland annat medicinstudenter har gett oss goda vitsord i olika enkäter om undervisningen, både i primärvården och i den specialiserade sjukvården. Ett tätt och heltäckande undervisningssamarbete underlättar rekryteringen i området och tryggar tillgången till professionella också i framtiden.

I och med dessa nya, starka resultatområden är verksamhetsområdets framtidsutsikter goda och tillförsikten inför verksamheten i Österbottens välfärdsområde är stor. Genom att slå ihop våra krafter kan vi erbjuda kunden högklassig och smidig närservice. Jag önskar alla, befolkningen och professionella, positivitet och energi inför de stora förändringarna i social- och hälsovården. Förändring är alltid en möjlighet.

 

Satu Hautamäki, verksamhetsområdesdirektör, kund- och resurscenter

11.10.2021 Redaktion_Toimitus