I vårt nya välfärdsområde i Österbotten vill vi satsa på god livskvalitet och funktionsförmåga för både personalen och invånarna. Genom att göra rehabiliteringen till ett eget verksamhetsområde skapas helt nya möjligheter att utveckla rehabiliteringstjänster som möter framtidens behov.

Rehabiliterande arbetssätt i vården är en självklarhet och vi vill alla sträva efter att bevara funktionsförmågan trots sjukdom och åldrande. Grundprincipen för ett välmående samhälle är att alla kan känna sig delaktiga och ha en meningsfull vardag. Genom delaktighet i arbetsliv, studier, dagverksamhet och sysselsättning för alla oberoende funktionsförmåga så skapar vi grunder för en stabil ekonomi och bra hälsa på samma gång. Rehabiliteringen i dess många former är en språngbräda ut till samhällsengagemang och aktivitet. Rehabiliteringens spindeltrådar kommer helt säkert att vävas ut till våra kommuner, föreningar, församlingar och företagsvärlden. Tillsammans kan vi skapa det samhälle och den arbetsgemenskap vi vill ha, där var och en har sin plats och trivs.

Invånarnas servicebehov håller på att förändras

Framtiden för med sig nya utmaningar med förändringar i befolkningsstrukturen vilket medför att invånarnas servicebehov håller på att förändras. Den kostnadsutveckling som ytterligare skett inom offentlig service de senaste åren gör att vi är tvungna att tänka om och tänka nytt. Ur kriser föds dock ofta de mest kreativa lösningarna. Vi har mycket att hämta av att jobba mera tillsammans och lära av varann för att förbättra våra vårdkedjor och skapa smidigare service. Genom att börja mäta kvalitet och verkningsfullhet kan vi se viktiga utvecklingsbehov och via teknik och digitala lösningar kan vi öka effektivitet. Vi lär oss av varandra och ökar vårt kunnande då många olika professioner jobbar tillsammans.

Målet är att säkra att vi kan behandla alla jämlikt

Inom verksamhetsområdet vill vi skapa en ny helhet genom att integrera primärvårdens och specialsjukvårdens rehabilitering med socialvårdens service för funktionshindrade inklusive boende och dagverksamhet. På samma gång startar förberedelser för den förändring gällande specialomsorgsdistriktens verksamhet som följer av den kommande social – och hälsovårdsreformen.  När den nya lagen träder i kraft kommer de nuvarande samkommunerna för specialomsorgsdistrikten att avvecklas och deras verksamhet och de anställda bli en del av verksamheten inom välfärdsområdena. Alla våra invånare ska oberoende av funktionsförmåga ha rätt till ett meningsfullt liv och få det stöd i sin vardagsmiljö som de enlig lag har rätt till. Funktionshinderservicen bildar liksom öppenvårdsrehabiliteringen en allösterbottnisk enhet och målet är att säkra att vi kan behandla alla jämlikt och ge tjänster av god kvalitet.

Rehabilitering är alltid en självklar ingrediens vid återhämtning från sjukdom och skada och vi vill vara duktiga på att skapa goda vanor och rutiner för att främja delaktighet i viktiga roller från livets början till slut. Denna service kommer att vara integrerad med hälso- och sjukvårdens närservice, liksom även inbakad i den vård som ges på avdelning och boende. Social rehabilitering är en del av servicehelheten som ska hjälpa individen att hitta sitt sociala sammanhang där välmående och funktionsförmåga på ett naturligt sätt bibehålls.

Annica Sundberg, verksamhetsområdesdirektör för rehabilitering

13.09.2021 Redaktion_Toimitus