Liksom hela Finlands befolkning kommer också invånarna i Österbotten att bli äldre de kommande decennierna. Detta innebär att behovet av service för äldre ökar. De äldres behov av hjälp ökar som mest under de sista levnadsåren, även om en stor del av de äldre klarar sig självständigt i vardagen.

Eget hem så länge som möjligt

Genom att satsa på åtgärder som främjar välfärden och är förebyggande samt på rådgivning, handledning och rehabiliterande tjänster för de som har nytta av dem, kan vi påverka hur mycket servicebehovet för äldre ökar.

Ett av de mest betydande målen i Österbottens välfärdsområde är att trygga att äldre personer ska få bo hemma. Det här lyckas då vi kan erbjuda sådan service som hjälper de äldre att klara sig hemma så länge som möjligt.  Som stöd för att bo hemma behöver den äldre ett bra nätverk bestående av närstående, frivilliga och professionella.

Heldygnsomsorg för den som behöver

Om det inte är möjligt att bo hemma, ens med intensiv hemvård, är serviceboende med heldygnsomsorg ett alternativ. Omsorgsboende finns till för dem som förutom boende dagligen behöver omsorg eller krävande professionell vård dygnet runt, samtidigt som denna service av någon orsak inte kan ordnas via exempelvis hemvården, närståendevården eller familjevården eller då detta inte är fördelaktigt för personen.

Tillsammans når vi den bästa lösningen

I varje möte med en äldre måste hens åsikter, tankar och önskemål tas i beaktande. Då man tillsammans med kunden planerar servicehelheten som ska stöda hen i vardagen utreds hur kundens livssituation ser ut samt vilka mål, krafter och utmaningar hen har. Det är viktigt att tjänsterna som levereras av de många aktörerna i social- och hälsovården bildar en smidig helhet som koordineras från ett och samma ställe, servicehandledningscentret.

Servicen för äldre personer ska koncentreras och integreras så att den blir mångsidig. Hjälpen ges där den behövs som mest. Äldre personer behöver service från olika specialiteter, exempelvis geriatrin, rehabiliteringen och socialvården. Servicen ska finnas till hands, vara tillgänglig och tillräcklig, men det ska också vara lätt att få information om den.

Välfärdsområdet ska svara på de föränderliga servicebehoven

De äldre ska professionellt styras till servicen och kriterierna för att få servicen ska vara lika för alla äldre i Österbotten. Välfärdsområdet ska se till att servicen anpassas till kundernas föränderliga behov. Då vi ser till att det här lyckas blir också servicen för äldre attraktiv, högklassig och kostnadseffektiv.

Som sektordirektör för äldre personer vill jag gärna höra den äldres egen erfarenhet av och synpunkt på vårdens kvalitet och servicen hen fått. Min uppgift är att planera, utveckla och utvärdera servicen för den äldre befolkningen i Österbottens välfärdsområde.

Tveka inte att ta kontakt, hur kan jag hjälpa?

Leif Holmlund, sektordirektör, äldre personer

10.05.2021 Projekt_Hankkeet