Nyckeluppgiften för det framtida välfärdsområdet är att stärka välbefinnandet. Detta såväl för kunder/ patienter som personal. Kvalitet och patientsäkerhet kan erbjudas genom expertis som förstärks genom kontinuerlig vidareutbildning. Fördjupad integration mellan specialistsjukvården, primärhälsovården och socialvården kommer att sudda ut gränser och underlätta utvecklingen av arbetsfördelningen. Bra och ansvarsfullt ledarskap bidrar till arbetsglädje.

Medicinska tjänster

Välfärdsområdets hela läkarkår på den offentliga sidan kommer att så att säga under höra under samma tak och bildar en egen enhet tillsammans med tandläkare och psykologer. Denna helhet kan beskrivas som ett resultatområde, där resursens arbetsinsats delas upp till olika verksamhetsområden och enheter. I synnerhet inom specialsjukvården kan läkarnas arbetsinsats fördelas mellan flera verksamhetsområden och enheter. Chefsöverläkaren fungerar som den högsta ansvariga medicinska ledaren och som den närmaste förpersonen för de ledande läkarna inom de olika linjerna. Resurslinjen utvecklar innehållet i arbetet, ansvarar för kvalitet och patientsäkerhet samt utbildning för att säkerställa att den service och vård som erbjuds är uppdaterad och baserad på den senaste informationen och bevisen. Utveckling av större processer görs i samarbete med verksamhetsområdesdirektörerna. I och med att all personal hör till en och samma resurslinje så hör även personaladministrativa frågor hit.

Under de senaste åren har  läkarbemanningen förbättrats i Österbotten, men inom specialsjukvården finns det områden där det råder brist på läkare. Psykiatriska tjänster lider av en allvarlig brist på läkare, vilket i och för sig är ett nationellt problem, men som förhoppningsvis kommer att underlättas i framtiden genom den kommande integreringen av tjänsterna i Österbotten där man kan erbjuda dynamiska tjänster genom bland annat att utveckla mentalvårds tjänster på primärnivå, för att kunna ingripa i ett tidigt skede.

Det finns också ett tydligt behov av ytterligare resurser på specialisttandvårdens sida, särskilt inom ortodontisk vård.

Utvecklingen av akuta (jour) och brådskande fall kommer att bli en viktig uppgift. I nödsituationer bör hjälp kunna erbjudas snabbt och med hög kvalitet, ända från första hjälpen. Beroende på situation bör det för mindre brådskande situationer kunna erbjudas tider inom 1-3 dagar, för att inte behöva använda de dyrare jourtjänsterna utan behov. Uppskattningsvis kan upp till en tredjedel av jourbesöken ersättas med mindre brådskande tidsbeställningsbesök under tjänstetid. För akutverksamhet ansvarar i första han Ledande läkare ansvarar i första hand för utvecklingen av akutverksamhet för utvecklingen, detta tillsammans med överläkaren för servicehandledning och våra verksamhetsdirektörer.

Mycket uppmärksamhet riktas åt att upprätthålla och förbättra funktionsförmågan hos klienter. Funktionsförmåga är ett rätt brett begrepp, som en viktig del investeringar i de äldres välbefinnande. Här spelar geriatrisk expertis en viktig roll, och en överläkare i geriatrik har valts ut för att utveckla verksamheten. Geriatrikens överläkares närmaste förperson är överläkaren för förfunktionsförmågan, som samtidigt är verksamhetområdesdirektör inom rehabilitering.

Det finns all anledning att se ljust på framtiden, tillsammans kan vi göra så mycket mer än var och en för sig själv. Arbetet kommer i fortsättningen underlättas av ett gemensamt informationssystem för alla.

Rekryteringen behöver alltid uppmärksammas. Vi är fysiskt långt belägna ifrån medicinska universitet och ibland är det hård konkurrens  för experter bland experter hård. Jag hoppas att en bra arbetsatmosfär, ett uppmuntrande forskningsklimat, välfungerande processer och ett starkt rykte blir vår rekryteringsstyrka.

 

Peter Nieminen, chefsöverläkare
Österbottens välfärdsområde

09.08.2021 Redaktion_Toimitus