Verksamhetsområdet för psykosocial service inbegriper hela mentalvården och missbrukarvården, från barn till äldre personer. Till verksamhetsområdet hör hela servicehelheten, från den specialiserade sjukvården till den stödservice som ges i hemmet. I verksamhetsområdet förenas frågor som gäller såväl kundens vård, som stöd och stödåtgärder från socialservicen. Målet är att skapa en friktionsfri och högklassig servicekedja som snabbt möter kundens behov, i hela välfärdsområdet från norr till söder. Det här är ett högt uppsatt mål, men vi har alla förutsättningar för att uppnå det. Då vi alla är under samma tak kan vi dra mer nytta av varandras kompetens och verksamhetsmodeller. För att den breda helheten ska fungera måste vi ha tålamod, men samtidigt vara engagerade och redo att utveckla vår verksamhet i gott samarbete med alla yrkesgrupper och verksamhetsenheter.  

Hjälp nära kunden

Kunden kommer inte i någon större utsträckning lägga märke till några förändringar den 1 januari 2022. Tjänsterna kommer fortsättningsvis att produceras på samma verksamhetsenheter, nära kunden och hens hem. Också i fortsättningen är det viktigt för oss att kunden får vård så nära sitt hem, sina anhöriga och sitt vardagliga stödnätverk som möjligt. Tanken är att vi ska dra nytta av bland annat distanstjänster i så stor utsträckning som möjligt, så att till exempel en läkarkonsultation kan göras på den egna hemorten. Ibland kan den specialiserade sjukvårdens intervention behövas, men vi eftersträvar att de ska vara så korta som möjligt, beroende på vårdbehovet. Att fortsätta med det förebyggande arbetet är också viktigt. Ett annat tydligt mål för det kommande året är att utveckla och förena vårdprocesserna för kunden. Till att börja med är det viktigt att kunden redan i nuläget vet att hen kommer fortsätta med samma terapeut eller servicehelhet. Samarbetet med social- och hälsocentralen och andra aktörer är viktigt, eftersom kunder i behov av psykosocialt stöd i bred omfattning använder hela vårt servicenätverk. Gränsytorna måste fungera.

Fungerande arbetsgemenskap och utveckling vårt trumfkort

Den yrkesskickliga personalen är vår viktigaste resurs. Det är utmanande att stöda och hålla dem uppdaterade i den här stora förändringen, men om vi lyckas kommer det att skapa betydelsefulla möjligheter att utveckla både den egna kompetensen och verksamheten på enheten. Personalen behöver utbildas och med tanke på det utmanande vårdarläget nationellt är det viktigt att vi ger personalen förutsättningar att göra sitt arbete i en god arbetsgemenskap och för en bra arbetsgivare. Vi vill skapa en fungerande helhet som kan vara ett trumfkort i tider då rekryteringen är utmanande, i serviceområdets alla yrkesgrupper.

Beredningsarbetet är i gång och allt är inte klappat och klart den 1 januari 2022. Personligen kan jag dock säga att jag ivrigt väntar på det som komma skall och det kommande året, då vi på riktigt kan börja jobba mångprofessionellt. Över kommungränserna, tillsammans för våra kunder i mentalvården och missbrukarservicen.

 

Kosti Hyvärinen, verksamhetsområdesdirektör, psykosocial service

05.11.2021 aptj