Tre huvudmålsättningar inom projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten är att skapa verksamhetsmodeller för servicehandledning och familjecenter samt att pilotera en modell för främjande av ungas psykosociala välbefinnande 2021-2022. Detta arbete leds av projektdirektör Pia Vähäkangas, tillsammans med projektcheferna Sirpa Manninen och Johanna Björkman.

I egenskap av projektdirektör är det Pia som har helhetsansvaret för projektet, medan Sirpa och Johanna är ansvariga för varsitt delområde: familjecenter respektive servicehandledning. Till de båda delområdena hör även projektarbetare och tillsammans utgör de alla ett projektteam. En viktig förutsättning för att uppnå projektets målsättningar och för ett lyckat utvecklingsarbete är nära samarbete med beredningen av välfärdssamkommunen, kommunerna, tredje sektorn, olika intressegrupper samt andra pågående projekt.

En gemensam modell för familjecenter förbättrar barnens och föräldrarnas tillgång till service som motsvarar deras behov på ett samordnat sätt. Tack vare olika digitala tjänster inom familjecentret blir tillgången till servicen snabb och enkel. Genom att kunna erbjuda tidigare stöd och vård minskar risken för att problemen blir för stora och behovet av korrigerande åtgärder. Inom projektet medverkar vi också i det nationella nätverket för familjecenter, som stöder det regionala utvecklingsarbetet.

Servicehandlingens verksamhetsmodell, där social- och hälsovårdsservicen är integrerad, säkerställer ett klientcentrerat arbetssätt samt tryggar tillgången till den service som motsvarar behov. Med hjälp av digitala tjänster ska servicen också vara lättillgänglig för klienterna. Servicehandledning innebär att klienten tar kontakt till ett ställe och därifrån utreds hans servicebehov mångprofessionellt.​

Pia har tidigare arbetat bl.a. som direktör vid social- och hälsovårdsverket i Jakobstad, med beredningsarbete för Österbottens välfärdssamkommun och som SHM finansierad förändringsagent för äldre och närståendevård.  Pia är till utbildningen doktor i hälsovetenskap. Doktorsavhandlingen fokuserar på rehabilitering av äldre personer i långvarig institutionell vård samt ledning av aktiviteter som främjar rehabilitering. 

Sirpa är utbildad hälsovårdare och magister i förvaltningsvetenskap. Hon har bakom sig en lång arbetserfarenhet inom Vasa stads hälsovårdsservice, där hon har arbetat inom skolhälsovården, vid rådgivningen, som avdelningsskötare vid hälsostationen och några år som utvecklingsplanerare.  

Johanna är socionom till utbildningen och studerar för närvarande till magister i socialvetenskap. Johanna har sin bakgrund inom den sociala sektorn, där hon jobbat med olika uppgifter. De senaste åren har hon arbetat inom äldreomsorgen, som äldreomsorgledare i Korsnäs kommun och därefter som hemserviceledare vid Vasa stad. Utvecklingsarbete är intressant och att vara med och bygga upp en ny typ av servicehelhet är väldigt inspirerande, enligt henne.

19.05.2021 Projekt_Hankkeet