För att främja hälsa och välfärd är det viktigt att kunna påverka sin omgivning, det handlar om delaktighet. Inom projekthelheten för främjande av hälsa och välfärd (även kallat HYTE) eftersträvas ett gott samarbete mellan olika aktörer så att servicetjänsterna för välfärdsområdet ska kunna anpassas på ett ändamålsenligt sätt. Då sakkunniga med olika intresseområden involveras i välfärdsområdets utvecklingsarbete gagnas både personal samt invånare.

Unga planerar ungas delaktighet

Under våren har projekthelheten för främjande av hälsa och välfärd varit en del av arbetet för “De ungas röst i landskapen” i Österbotten. På den första träffen deltog representanter från landskapets  ungdomsfullmäktige och samarbetsorganisationerna Österbottens förbund och Nuorten Suomi ry. Tillsammans fördes diskussioner om hur vi på bästa möjliga sätt kunde involvera unga i utvecklingen av välfärdsområdets tjänster och framtidens Österbotten. Slutsatsen från diskussionerna blev att utforma en enkät för kommunala ungdomsfullmäktige, skapa en påverkningsgrupp för unga samt att ordna evenemang och träffar från och med hösten 2021.

Ett gott samarbete blir en kedjereaktion


En arbetsgrupp för det rusmedelsförebyggande arbetet inom Österbotten har grundats för att lättare kunna organisera och koordinera en fungerande helhet för arbetet både lokalt och regionalt. När det gäller delaktighet är gemensamma nätverk av betydelse för hur väl utvecklingsarbetet implementeras inom området. Oavsett kommun ska det rusmedelsförebyggande arbetet kunna erbjuda jämlika möjligheter, vilket kräver ett strukturerat samarbete mellan kommuner och välfärdsområdet. För att lyckas med det sömlösa samarbetet behöver vi ha olika aktörer med på tåget, detta skapar en kedjereaktion av delaktighet på många plan.

- Nu behöver vi dela information, slå ihop våra goda beprövade metoder och skapa gemensamma nätverk för att kunna uppmuntra invånarnas delaktighet inom arbetet för Österbottens välfärdsområde, säger Nina Herrgård, koordinator för HYTE-arbetet i Österbotten.

För att stärka det gemensamma arbetet finns det en vision om en öppen informationsplattform där olika aktörer kunde dela redan befintliga och fungerande arbetsmetoder.

- En informationsplattform som kallas för “partnerskapsbord” är speciellt utvecklat för att främja hälsa och välfärd inom social- och hälsoorganisationer, välfärdsområdet, kommuner och samkommuner. En sådan modell kunde stärka samarbetet och på långsikt även delaktigheten i Österbotten, konstaterar Nina Herrgård.

Hur fortsätter arbetet för delaktigheten?


En delaktighetsplan för Österbottens välfärdsområde är under arbete tillsammans med regionala servicecheferna och andra sakkunniga. Tredje sektorn är också med i det fortsatta arbetet för att främja delaktigheten. Vidare behöver det informeras om förändringar inom Österbottens välfärdsområde samt utvecklas arbetsmetoder för främjande av hälsa och välfärd. Utvecklingsdagar för främjande av hälsa och välfärd kommer att arrangeras under hösten för de som direkt berörs i sitt arbete.

---

Främjande av hälsa och välfärd (även förkortat HYTE, från Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) är en del av strukturreformsprojektet i Österbotten. I projektet stöds beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde, utvecklas informationsledning samt digitala tjänster och lösningar. Projekttiden pågår till slutet av år 2021.  

07.06.2021 Projekt_Hankkeet