Seija Nyqvist och Kathy Guss arbetar båda två med det förberedande arbetet för PATA-kundbetjäningscentral i Österbotten.

PATA-kundbetjäningcenter, den mångprofessionella kundtjänsten, formar såväl en ny verksamhetsmodell som en teknisk lösning. Målsättningen är att bedömningen av servicebehovet och handledningen av tjänster ska vara så smidiga som möjligt, vilket blir till fördel för såväl kunder som professionella. Denna helhet utarbetas genom projektet för Strukturreformen.

Utvecklingsarbetet av PATA-kundbetjäningscenter görs i samarbete med Södra Karelens samkommun för social- och hälsovård (Eksote) och Kymmendalens samkommun för social- och hälsovården (Kymsote). 2M-it förverkligar den tekniska helheten för projektet. I Österbotten har projektpiloteringen för kundbetjäningscentret påbörjats i Vasa och Jakobstad.

Seija Nyqvist och Kathy Guss har olika roller, men är båda två med i det förberedande arbetet för etableringen av PATA-kundbetjäningscentret i Österbotten.

Första kontakten är avgörande för servicens smidighet

En målsättning med PATA-plattformen är att den ska implementeras i vårdbehovsbedömningen. Detta innebär att kunden får möjlighet att uträtta ärenden direkt från första kontakten med social- och hälsovårdspersonal. De professionella får i sin tur hjälp av den förenhetligade tjänsten och kan snabbt koordinera kunden till rätt service eller vård.

Kathy Guss, överskötare på Vasa stad, från och med årsskiftet överskötare på kund- och servicehandledningens resultatområde i Österbottens välfärdsområde, ser möjligheter med implementeringen av PATA i Österbotten.

- PATA-kundbetjäningscentret främjar den jämlika servicen på hela området, framför allt distansmottagning möjliggör servicens tillgänglighet oavsett plats, vilket är till fördel för kunden. Genom en likformigt och mångprofessionellt kundbetjäningscenter får även professionella större möjlighet att rikta sitt fokus på kundrådgivningen, säger Kathy Guss.

Medhåll får hon av Seija Nyqvist, koordinator för frivilligarbetet på Vasa stad, som poängterar den första kontaktens betydelse.

- Fungerande verktyg är en viktig del av den första kontakten, ett gott bemötande med smidig service är avgörande såväl för kundnöjdheten som för arbetstagarnas välmående, säger Nyqvist som sett hur viktigt bemötandet är i sitt arbete.

Hur arbetar vi med utvecklingen av PATA-kundbetjäningscenter i Österbotten?

Seija Nyqvist är en av dem uppdaterar information i servicekatalogen för PATA-projektet. I praktiken innebär det att överföra och kartlägga sådana instruktioner som redan finns så att de ska kunna användas och finnas tillgängliga på hela området.

- Jag ser mig arbeta i bakgrunden till ett stort utvecklingsarbete som kommer att stödja såväl professionella som kunder i framtiden, konstaterar Nyqvist om PATA- utvecklingsarbetet.

Framtiden handlar i detta fall om Österbottens välfärdsområde där förenhetligande av tjänster är en stor målsättning. Kathy Guss deltar både i den nuvarande verksamhetsimplementeringen för PATA-kundbetjäningscentral samt i planerar den kommande servicen för invånarna.

- PATA-kundbetjäningcentret stöder målsättningarna för Österbottens välfärdsområde till exempel när det kommer till förenhetligande av tjänster, stödjandet av informationsledning och ökade digitaliserade tjänster. Således bidrar kundbetjäningscentret till helheten av verksamheten för Österbottens välfärdsområde, säger Guss.

Under hösten testas de första funktionerna i PATA-kundbetjäningscentral. Testningen blir således en inkörsport till de digitala tjänsterna som utvärderas för den kommande verksamheten i Österbottens välfärdsområde. Projektet avslutas 31.12.2021. Arbetet för smidiga, enhetliga och digitala tjänster för välfärdsområdet fortsätter oavsett, även efter projekttiden.  

---

PATA-kundbetjäningscenter är en del av social- och hälsovårdsreformens utvecklingsprojekt Strukturreformsprojektet i Österbotten. I projektet utvecklas informationsledning samt digitala tjänster och lösningar som stöder beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Projekttiden pågår till slutet av år 2021.

Vill du läsa mer om PATA? Läs tidigare artikel här: PATA-kundbetjäningscenter

11.10.2021 Projekt_Hankkeet