Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten förverkligar tillsammans med aktörer inom välfärdsområdet ett pilotprojekt av hemrehabilitering. Målsättningen är att skapa en enhetlig modell och verksamhetsprinciper kring hemrehabilitering för äldre personer. Med hemrehabilitering stöder man den äldres funktionsförmåga och förmågan att kunna fungera självständigt i vardagen på ett mångprofessionellt och systematiskt sätt.

 

Målsättningen med hemrehabilitering är att upprätthålla och förbättra klientens funktionsförmåga så att livskvaliteten och känslan av trygghet bibehålls, för att man ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Samtidigt är målet att minska behovet av hemvård och fördröja behovet av vård dygnet runt.

Hemrehabiliteringens huvudsakliga målgrupp är äldre personer och servicen riktas vanligtvis till nya klienter inom hemvården, klienter som hemförlovas från sjukhuset samt till klienter som har ett ökat behov av hemvård.  

Hemrehabilitering omfattar en inledande bedömning, fastställande av målsättning, en plan för hemrehabilitering, genomförande av hemrehabilitering, slututvärdering och utarbetande av en fortsatt plan. Under rehabiliteringsperioden kartläggs och ordnas sådana hjälpmedel som behövs i klientens  hem för att underlätta vardagliga sysslor och rörelser. Rehabiliteringsperiodens omfattning bedöms individuellt. För helheten ansvarar vanligtvis ett mångprofessionellt team, i vilket yrkeskunniga från vården samt fysioterapeut och/eller ergoterapeut ingår. Klientens individuella helhetssituation är avgörande för hur arbetsfördelningen inom hemrehabiliteringen görs. Rehabiliteringen förverkligas i samarbete med anhöriga och andra aktörer.  

Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten förverkligar tillsammans med aktörer inom välfärdsområdet ett pilotprojekt av hemrehabilitering. Målsättningen är att skapa en enhetlig modell och verksamhetsprinciper kring hemrehabilitering för äldre personer. Syftet med den kommande verksamhetsmodellen är att:

  • definiera målgruppen av äldre personer som kan ha användning för hemrehabilitering
  • utforma gemensamma bedömningsmetoder för systematisk användning inom hemrehabilitering
  • definiera rehabiliteringsperiodens innehåll, varaktighet och uppföljningsmetoder samt lämpliga stödåtgärder

Planen är att interventionen för hemrehabiliteringen för äldre ska genomföras på tre olika platser i Österbotten, vilket koordineras från projektet. Tillsammans med Österbottens sakkunniga utformas en plan för förverkligande av pilotprojekt. Vid det inledande mötet samlades information och erfarenheter om hemrehabiliteringens nuläge i området och preliminära definitioner för verksamheten gjordes. Inom pilotprojektet är tanken att hemrehabiliteringens åtgärder ska riktas speciellt till äldre som av en eller annan orsak riskerar att inte längre klara sig självständigt hemma och till de äldre, vars funktionsförmåga väsentligt har försämrats. Dessa personer bor hemma och klarar sig antingen helt utan service eller så har de helt nyligen blivit hemvårdens kunder. Planen är att pilotprojektet ska genomföras under den kommande vintern.

Implementering av en ny verksamhetsmodell för hemrehabilitering för äldre inom Österbottens välfärdsområde planeras till år 2022.

---

Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten har som huvudmålsättning att utveckla enhetliga verksamhetsmodeller för att förbättra basservicen för Österbottens välfärdsområde. Projekttiden är 2021-2022.

10.09.2021 Projekt_Hankkeet