Bättre samarbete mellan sektorerna är ett genomgående tema för Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten så här på tröskeln till en ny social- och hälsovårdsorganisation.

Syftet med mångprofessionellt samarbete är att ge kunden mervärde i servicen som hen använder. Bakom en kund som upplever att hen fått smidig service som möter hens behov finns ofta en mängd faktorer som de professionella varit förberedda på. För att verksamheten ska fungera mångprofessionellt krävs att kommunikationen mellan de olika aktörerna löper smidigt och felfritt. Grunden för ett gott samarbete är att man delar uppfattning och har samma helhetsbild och mål för vad man gör. Ett gott samarbete behöver även gemensamma modeller för att producera information. Sociala relationer och interaktionsförmåga är centrala faktorer i verksamheten. Det mångprofessionella samarbetet stärks också då de professionella kommer överens om vem som spelar vilken roll.

Kalle, 80 år, gynnas av det mångprofessionella arbete

I Framtidens social- och hälsocentral kan det grundläggande arbetet grunda sig i egenvårdsteam. Då Kalle 80 år ringer till tidsbokningen och berättar att han har haft ont i axeln en längre tid så bokar skötaren en tid till fysioterapeutens direktmottagning. Fysioterapeuten konsulterar i sin tur läkaren, som ordinerar undersökningar åt Kalle. Efter undersökningarna och besöket hos fysioterapeuten kommer Kalle till skötarens mottagning, där han berättar att han har ekonomiska bekymmer. Då får han träffa en socialhandledare som jobbar på hälsostationen. Då egenvårdsteamet sträcker sig över flera sektorer är det lätt för de professionella att konsultera varandra och det går lättare att ge handledning åt patienten.

Mångprofessionellt samarbete må vara en förutsättning för att en kund som behöver tjänster från fler sektorer också får det, men med hjälp av samarbetet kan man också främja människans välmående som helhet i ett tidigt skede och till och med förebygga problem. Strukturerade diskussioner och kartläggningar kan öppna dörren till detta. Då kompetensen från olika professionella förs samman i bedömningen och i beslutsfattandet som rör kunden blir det möjligt att genom mångprofessionellt samarbete erbjuda ett helhetsstöd för kunden.  

Mångprofessionellt samarbete kräver nätverk och ledning på olika nivåer, vilket möjliggör en integration av social- och hälsovårdens service och verksamhet. Hörnstenarna för integration är en gemensam verksamhetskultur och struktur.

Seminarieserie stöder planeringen av det mångprofessionella arbetet

I projektet för Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten är det mångprofessionella samarbetet mellan olika yrkesgrupper med som en röd tråd: i skapandet av verksamhetsmodellerna för kund- och servicehandledning, i planeringen och skapandet av familjecentret, i testandet av förebyggande verksamhet, såsom livsstilsrådgivning och hemrehabilitering för äldre personer. Under vintern ordnas en seminarieserie om mångprofessionellt samarbete tillsammans med Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Målet med projektet är att det mångprofessionella samarbetet är en bärande kraft i det nya välfärdsområdets social- och hälsovårdsverksamhet och att olika yrkesgrupper upplever att de jobbar i en organisation där varje arbetstagares kompetens kommer till nytta och är en naturlig del av kundens smidiga servicehelheter.

---

Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten har som huvudmålsättning att utveckla enhetliga verksamhetsmodeller för att förbättra basservicen för Österbottens välfärdsområde. Projekttiden är 2021-2022.

10.11.2021 Projekt_Hankkeet