Projektet Framtidens social- och hälsocentral gör interventioner och testar verksamhetsmodeller för Österbottens välfärdsområde. Föra barnen på tal – diskussion och rådgivning är en av projektets de metoder som kommer att testas i Österbotten under hösten.

Målgruppen för social- och hälsocentralensprojektet är barn, familjer, unga och äldre personer. En del av dem som använder servicen är sårbara om inte deras behov identifieras eller om riskfaktorerna inte åtgärdas i tidigt skede.  Dessa åldersgrupper får särskild nytta av den förebyggande service som testas i projektet, även av servicen som arrangeras på distans, vilken inte används i så stor utsträckning i Österbotten ännu.

Inom ramen för projektet testas olika tjänster som är förebyggande och som sätts in som tidigt stöd, en del av dessa testas även i digital form. Målet är att först identifiera vilka kunder som har nytta av tidigt stöd och sedan möta deras behov med ändamålsenliga tjänster.

I projektet testas bland annat följande tjänster: Föra barnen på tal – diskussion och rådgivning (barn och familjer), IPC-handledning (unga), Hemrehabilitering och hemrehabilitering på distans för äldre personer samt Livsstilsrådgivning (äldre personer).

Ett genomgående tema i testen är samarbetet mellan olika sektorer och mångprofessionellt teamarbete, dessa främjar kundorienteringen och minskar överlappningar i verksamheten och gör att mindre jobb går till spillo. Under testen följs effekterna upp och utvärderas i ett nätverk med sakkunniga genom metoder som man kommit överens om gemensamt. Samtidigt utvecklas verksamhetsmodellen för kompetens, utveckling och praktisk undersökning för social- och hälsocentralerna i Österbotten.

Utgående från testresultaten formas sedan gemensamma och samspelta verksamhetsmodeller för hela Österbotten med dess invånare.

Verksamhetsmodellen Föra barnen på tal

Föra barnen på tal – diskussion och rådgivning är en tjänst ämnad för familjer och är en av tjänsterna som testas i projektet. Föra barnen på tal-diskussionen är en evidensbaserad arbetsmetod som utvecklats för att stöda barn och ungas välbefinnande och för att förebygga problem.

Föra barnen på tal-metoden är en diskussion som erbjuds familjerna i barnets olika åldrar, till exempel i babyåldern, före trotsåldern och då barnet börjar i dagis och i skolan. Diskussionen är också viktig om det sker förändringar i barnets liv eller beteende. Diskussionen Föra barnen på tal förs tillsammans med föräldrarna och beroende på situationen deltar också barnet i diskussionen. Om skäl till oro kommer fram under diskussionen kan ett mångprofessionellt teammöte arrangeras på familjecentret för att behandla barnets och familjens ärenden. En anställd inom social- och hälsovården samordnar verksamheten och finns som stöd för familjen.

Målet med diskussionen är att öka förståelsen för barnets situation och att främja en smidig vardag. Syftet är att stärka de skyddande faktorerna runt barnet och förebygga problem. Arbetet strävar efter att främja positiv interaktion i familjen.

Föra barnen på tal – diskussion och rådgivning hör till helheten Familj & barn i samspel. Till helheten hör olika arbetsmetoder samt utbildningar i dessa metoder. Innehållet och kriterierna i utbildningarna fastställs av Psykisk Hälsa Finland rf. Projektet Familj & barn i samspel körde i gång år 2001 på Institutet för hälsa och välfärd och sedan år 2014 har Psykisk Hälsa Finland rf varit hemort för arbetet.

I höst ordnar projektteamet utbildningar i Föra barnen på tal-metoden för professionella inom social- och hälsovårdsservicen inom Österbotten, både på finska och på svenska.

Hur ser tidtabellen för testen ut?

Testen äger rum i Österbotten under hösten 2021 och våren 2022. Resultaten utvärderas år 2022 och sedan utformas de nya verksamhetsmodellerna för Österbottens välfärdsområde.

---

Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten har som huvudmålsättning att utveckla enhetliga verksamhetsmodeller för att förbättra basservicen för Österbottens välfärdsområde. Projekttiden är 2021-2022.

 

10.08.2021 Projekt_Hankkeet