Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2022 och då överförs ansvaret att tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster från kommunerna till välfärdsområdet. Detta innebär en förändring i de lagstadgade uppgifterna från och med år 2023, genom lagen om ordnandet av social- och hälsovård (612/2021). Lagförändringen innebär även att den nuvarande verksamheten och dess arbetsmetoder med välfärdsfrämjande i Österbotten förändras. Den första planeringsprocessen för det gemensamma arbetet att främja hälsa och välfärd i Österbotten har nu påbörjats tillsammans med aktörer från välfärdsområdet, kommuner och tredje sektorn.

Det gemensamma arbetet sammanställs för den nya servicestrategin

Startskottet för arbetet genomfördes genom en workshopsserie, där målsättningen var att kartlägga kontaktytor och klargöra konkreta åtgärder för att främja god hälsa, sunda levnadsvanor och mental hälsa, förebygga rusmedelsmissbruk, upprätthålla av funktionsförmåga samt öka delaktigheten och tryggheten. Arbetspaketet delades upp i tre delar, där deltagarna fungerade som experter för grupperna barn- och unga, arbetsföra samt äldre personer. Resultatet av arbetet kommer bli en del av Österbottens välfärdsområdes servicestrategi 2022–2025. Servicestrategin drar riktlinjer och fastställer åtgärdernas målsättningar för det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet i Österbotten.

Nina Herrgård, koordinator för främjande av hälsa och välfärd, är nöjd över deltagandet och arbetet som utfördes under workshopsserien.

- Det fanns ett stort intresse från ett mångprofessionellt arbetsfält att delta i workshoparna, det tackar vi för! Utan deltagarnas tid och engagemang skulle vi inte ha fått den värdefulla insynen i det välfärdsfrämjande arbetet som vi nu fick. Slutprodukten ger oss en grund att stå på inför de kommande verksamhetsåren, säger Herrgård.

Jim Eriksson, nuvarande vård- och omsorgschef i Närpes, tillträder som chef för främjande av hälsa och välfärd i Österbotten vid årsskiftet. Eriksson betonar samarbetet som en grundsten för den kommande verksamheten.

- Den uppdaterade lagen om ordnande av social- och hälsovård framhåller vikten av det ökade samarbetet mellan kommun och välfärdsområdet gällande främjande av hälsa och välfärd i Österbotten. Det regionala arbetet som påbörjats i Österbotten går helt i linje med de nationella riktlinjerna, säger Eriksson.

Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt, men strukturer behöver klargöras

Det kommande arbetet för främjande av hälsa och välfärd kommer att kräva ett övergripande nätverk där informationsutbyte möjliggörs. Kommuner och välfärdsområdet ska avtala om strukturer för samarbete, initiera ett ömsesidigt expertstöd och samtidigt allokera gemensamma resurser. En regional välfärdsplan utarbetas både i kommunens samt i välfärdsområdets regi. Verksamhetsförutsättningar ska genom samarbete även skapas för andra offentliga aktörer, privata företag, allmännyttiga samfund och organisationer.

Eriksson betonar att hjulet inte behöver uppfinnas på nytt när det kommer till insatser för främjande av hälsa och välfärd.  

- Goda modeller för det hälso- och välfärdfrämjande arbete finns redan inom vårt område. Däremot behöver vi strukturera upp nätverken så att vi lyckas nyttja dessa modeller på bästa möjliga sätt. På så sätt skulle vi få fler element av förebyggande insatser på alla nivåer inom vård och omsorg – vilket gagnar såväl enskild individ som samhälle i stort, säger Eriksson med blicken framåt.

---

Främjande av hälsa och välfärd (även förkortat HYTE – hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) är en del av social- och hälsovårdsreformens utvecklingsprojekt Strukturreformen i Österbotten. I projektet utvecklas informationsledning, digitala tjänster och lösningar som stöder beredningen av Österbottens välfärdsområde. Projekttiden pågår till slutet av år 2021. Workshopshelheten som omnämndes ovan arrangerades i samarbete med VAMK ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia.

Läs mera om vårt arbete för främjande av hälsa och välfärd:

Främjande av hälsa och välfärd görs i samarbete

Delaktighet främjar hälsa och välfärd

08.11.2021 Projekt_Hankkeet