Psykisk ohälsa drabbar allt fler unga. I den senaste enkäten Hälsa i skolan konstaterades att pandemin har försämrat ungas psykosociala välbefinnande. I jämförelse med tidigare enkäter uppger unga att de nu har allt mer affektiva symtom och ångestsymtom och upplever sig mer ensamma.  

Belastningen på mentalvården gör att det tar länge att få vård och på grund av det bildas allt större hälsorisker för ungdomarna. I kundvänliga tjänster kan lindriga störningar behandlas i skolorna, i den ungas egen vardagsomgivning, utan att hen automatiskt behöver skickas vidare till den specialiserade sjukvården.  

I Österbotten pågår ett utvecklingsarbete med den så kallade IPC-metoden och handledare utbildas att stöda mentalvårdsarbetet för unga. Projektet Framtidens social- och hälsocentral ordnade en IPC-utbildning på våren 2021, då utbildades tolv professionella inom elev- och studerandehälsovården i Österbotten i metoden. 

Vad betyder IPC? 

  • IPC (interpersonal counselling) är en evidensbaserad handlednings- och rådgivningsmetod som används för att lindra psykiska symtom och lindrig till medelsvår depression hos unga. Metoden lämpar sig för 13–18-åringar i skol-, elev- och studerandehälsovården.  
  • Genom IPC-grundutbildningen får elev- och studerandehälsovårdens professionella minst ett års arbetshandledning i metoden, vilket ger dem behörighet att använda interventionen. 
  • I interventionen ingår sex handledningstillfällen 

Professionella får utbildning via projektet 

Projektet Framtidens social- och hälsocentral har hand om IPC-utbildningarna, allt från att koordinera dem till att implementera metoden och hjälpa till med att etablera metoden, i samarbete med andra aktörer i välfärdsområdet. Målet är en gemensam verksamhetsmodell för hela Österbotten.  

De professionella som deltagit i IPC-utbildningen har upplevt att de med hjälp av metoden fått struktur och förstärkning i sitt arbete med unga.  

- Genom utbildningen får vi ett färdigt verktyg som vi kan använda då vi jobbar med unga som lider av lindrig och medelsvår depression. Metoden hjälper och handleder arbetstagaren att föra processen för den unga framåt och således underlättas också vårt jobb. Besöken har varit viktiga för de unga. Om ett avtalat besök inte blir av, till exempel på grund av ett prov, är de snabba med att boka en ny tid. De är med andra ord motiverade, berättar skolkuratorn på Savilahden koulu Ilona Tirkkonen, som deltagit i IPC-utbildningen.  

Vad händer till näst? 

Projektpersonalen och aktörerna i området eftersträvar att skapa strukturer och kontinuitet för metoden. I oktober 2021 ordnade projektet en IPT-N-utbildning på terapeutnivå för tio anställda i Österbotten. IPT-N är en behandlingsform som omfattar 12–16 besök, ämnat som behandling av depression för 12–19-åringar. IPT-N är en konstaterat effektiv metod som lämpar sig för professionella som utför terapiarbete inom social- och hälsovården.  

För terapeuterna på IPT-N-nivån är tanken att de ska kunna bli metodarbetshandledare för IPC-handledarna på basnivån. Målet är att Österbotten får ett eget nätverk av IPC-metodhandledare, vilket hjälper till att utvidga metoden till hela området. 

---  

Projektet Framtidens social- och hälsocentral är en del av social- och hälsovårdsreformen, där huvudmålsättningen är att utveckla enhetliga verksamhetsmodeller för att förbättra basservicen i Österbottens välfärdsområde.  Projekttiden är 2021–2022. 

 

10.11.2021 Projekt_Hankkeet