När välfärdsområdet påbörjar verksamheten år 2022 inleds en ny era med möjligheter att integrera social-och hälsovården. Den framtagna strategin styr hur vi ordnar servicen och där beaktas både vård och stödsökande samt de som ska arbeta inom välfärdsområdet.

Social-och hälsocentraler är ett stort verksamhetsområde som innefattar tjänster både inom social-och hälsovård på basnivå samt specialistvårdens mottagningsverksamhet. Arbetet med att definiera tjänsteutbud och servicenivåer på olika verksamhetspunkter har inletts och fortgår sannolikt under hela beredningsåret samt även efter att verksamheten kört igång. Målsättningen är att vi mellan medarbetarna ska kunna ha tätare samarbete och på så sätt smidigare kunna ge klienten den hjälp som behövs.

Mer lättillgängliga tjänster

På social-och hälsocentralen kan invånaren möta sakkunniga inom social-och hälsovården från olika verksamhetsområden, möten kan ske både fysiskt och digitalt. Mångprofessionella vårdmetoder utvecklas med klientens behov i centrum. Framöver vill vi kunna erbjuda digitala tjänster i större omfattning än idag och utvecklingen av dessa är möjlig i en större organisation. Utöver ett besök på social- och hälsocentralen kan första kontakten framöver också vara möjlig genom en egen bedömning på nätet, via telefon eller kontakt på chatt. Den som behöver mer omfattande vård-och servicebedömning får besöka den närmaste social-och hälsocentral där man bedömer och planerar vården.

Variation på serviceutbudet i området

Sammantaget vill vi kunna vara tillgängliga utan onödig väntetid när behov av hjälp uppstår. Att erbjuda högkvalitativ vård och service genom satsningar på kunnig personal och klient-och patientsäkra metoder är viktigt.

Serviceutbudet på våra hälsovårdsstationer idag varierar, vilket innebär att tillgången på vård och service inte sker på likvärdiga grunder mellan våra kommuner i sjukvårdsdistriktet. Vi kommer att arbeta för att behovet av service bedöms på samma grunder och att utbudet av vårdinsatser är jämlikt.

Tillsammans lyckas vi

Knutet till social-och hälsostationens verksamhet ska också andra aktörer finnas nära, patientföreningar och övriga aktörer inom tredje sektorn har en viktig stödjande roll till helheten. Allas insatser är viktiga för att möta de behov som finns.

Vi vet att denna organisationsförändring kommer att kräva tålamod, både av klienter samt medarbetare, men om vi kommer ihåg våra målsättningar och arbetar för dem så har vi alla chanser att lyckas. Tillsammans. Välfärdsområdets strategi sätter tillgänglig och nära vård i första rummet.

 

Sofia Svartsjö, verksamhetsområdesdirektör för social-och hälsocentralerna

08.06.2021 Projekt_Hankkeet