IPC-metoden baserar sig på interpersonell terapi som riktar sig till ungdomar i högstadieåldern och bygger på att förbättra mänskliga relationer för att återhämta sig bättre från depression. Under våren 2021 ordnar projektet skolning, så att metoden kan testas även i Österbotten.

I projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten utvecklas psykosociala tjänster för ungdomar. I framtiden kommer det att behövas nya sätt att arbeta inom basservicen för barn och unga. Detta för att uppnå effektivitet, resultat och ett tvärsektoriellt samarbete.

IPC-metoden är en korttidsterapimetod för behandling av lindrig eller medelsvår depression hos unga. Metoden baserar sig på interpersonell terapi som riktar sig till ungdomar i högstadieåldern och bygger på att förbättra mänskliga relationer för att återhämta sig bättre från depression. IPC-metoden har piloterats med goda resultat i Esbos högstadium under åren 2016-2017. Endast 8% av ungdomarna med depressionssymptom var i behov av remiss till specialsjukvården efter interventionen.

Målsättningen är att i samarbete med ÅUCS specialupptagningsområde pilotera användningen av IPC-metoden även Österbotten. Detta görs genom att utveckla en koordineringsmodell för att främja ungas psykosociala välmående inom basservicen. Projektet kommer att ordna en utbildning under våren 2021 för att implementera metoden. Utbildningsstrukturen består av teoridagar och arbetshandledning. Målsättningen med utbildningen är att utbilda IPC-handledare till basservicen samt metodhandledare (senare arbetshandledare). Tarja Koskinen, servicelinjeansvarig inom ungdomspsykiatri vid KYS, fungerar som utbildare. Hälsovårdare, psykologer och kuratorer kan utbilda sig till IPC-handledare. Kriterier för att delta i utbildningen är examen inom social- och hälsovårdsbranschen eller psykologi samt minst två års erfarenhet av arbete med ungdomars psykiska hälsa.

Vill du vara nästa expert inom IPC-metoden? Om ja, ta kontakt med Sirpa Manninen, tfn 040 559 3229.

Obs! Antalet deltagare som ryms med på vårens skolning är begränsat.
12.04.2021 Projekt_Hankkeet