Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten och Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten är projekt som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet och som genomförs i anslutning till den nationella vårdreformen. I social- och hälsovårdsreformen utvecklas hela den offentliga social- och hälsovården för att den ska bemöta förändringarna i samhället. Tanken är att det strukturreformsprojekt som genomförs i Österbotten också ska stöda det beredningsarbete som görs inom ramen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde 2020 – 2021, medan avsikten med det projekt som berör Framtidens social- och hälsocentral ska utveckla den verksamhet som anknyter till basservicen. Det här projektet genomförs under åren 2020–2022.

Båda dessa projekt förvaltas av Vasa sjukvårdsdistrikt.

Österbottens strukturreformsprojekt inom social- och hälsovården

Strukturreformsprojektet består av fyra delområden:

Målet med den frivilliga regionala beredningen är att stöda beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde för att samkommunen ska kunna påbörja sin verksamhet år 2022. Tillika är det också viktigt att utveckla de strukturer som främjar hälsa och välbefinnande.

Målet med utvecklandet av ledningen och styrningen är att skapa en klar, integrerad verksamhetsmodell för informationsledningen i samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Med informationsledning avser man de rutiner som används för att sammanställa, tillgodogöra och använda information som behövs för att bistå ledningen och beslutsfattandet.

Tillvägagångssätten och processerna ska förnyas och förenhetligas med hjälp av digitala verktyg. I anslutning till det här delområdet ska man både utveckla verktyg för anordnarorganisationen och utveckla tjänster för kunderna.

Den s.k. PATA-kundbetjäningscentralen ska utvecklas tillsammans med somliga andra landskap. PATA är ett koncept bestående av ett centraliserat, flerkanaligt serviceställe som är till för kunderna inom social- och hälsovården. Tanken är att kunden ska kunna uträtta alla sina ärenden på en och samma gång! 

Projektet har beviljats ett statsunderstöd på 6 514 100 euro.

Österbottens projekt om framtidens social- och hälsocentral

Målet med Österbottens projekt för framtidens social- och hälsocentral är att lansera en regional, tvåspråkig verksamhetsmodell för servicehandledning och digitala verktyg som behövs för denna verksamhetsmodell och som bistår sammanslagningen av social- och hälsovården. Tanken är att man tack vare den här servicehandledningen ska bli bättre på att identifiera varierande kundbehov och bemöta dessa behov i ett tidigare skede.

Dessutom strävar man efter att utveckla en regional, tvåspråkig och digital verksamhetsmodell för familjecenter, där syftet är att förena social- och hälsovården i regionen. Avsikten är att systematiskt och med framförhållning erbjuda familjer stöd i vardagen redan i ett tidigt skede. Familjecentret ska vara en träffpunkt för familjer!

I det tredje delområdet av projektet ska man tillsammans med Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde genomföra ett pilotförsök där man ska testa den s.k. IPC-metoden och utveckla en samordningsmodell för bastjänster som är till för att främja det psykosociala välbefinnandet hos unga. IPC (interpersonal counseling) är en kortidsterapi som utvecklats för unga.

Hela projektet genomsyras av kompetensutveckling, praktiskt orienterad forsning och multidisciplinärt teamarbete.

Projektet har beviljats ett statsunderstöd på 2 657 702 euro.

 

Kontaktuppgifter: Anställda i social- och hälsovårdsprojekten

Johanna Björkman, Servicehandledningens projektchef, Projektet för framtidens social- och hälsocentral I Österbotten

fornamn.efternamn@vshp.fi, +358 40 1826531

Jenny Björndahl-Öhman, projektdirektör, Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten

fornamn.efternamn@vshp.fi, +358 40 352 1168

Jessica Fagerström, projektkoordinator, Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten

fornamn.efternamn@vshp.fi, +358 40 5268321

Nina Herrgård, koordinator för främjande av hälsa och välfärd, Struktureformen av social- och hälsovården i Österbotten

fornamn.efternamn@vshp.fi, +358 40 1216667

Ann-Sofie Larsson, Servicehandledningens projektarbetare, Projektet för framtidens social- och hälsocentral I Österbotten

fornamn.efternamn@jakobstad.fi, +358 50 4070360         

Sirpa Manninen, familjecenters projektchef, Projektet för framtidens social- och hälsocentral I Österbotten

fornamn.efternamn@vasa.fi, +358 40 5593229

Sofi Nyman, projektchef för Omaolo, Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten

fornamn.efternamn@vshp.fi, +358 40 1495210

Anu Patrikainen, projektchef för produktionsstyrning, Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten

fornamn.efternamn@jakobstad.fi,  +358 50 9114181

Kati Piilikangas, servicehandledningens projektarbetare, Projektet för framtidens social- och hälsocentral I Österbotten

fornamn.efternamn@vshp.fi, +358 40 5596012

Anne Priha, servicehandledningens projektarbetare, Projektet för framtidens social- och hälsocentral I Österbotten

fornamn.efternamn@vshp.fi, +358 40 6197669

Sonja Rodén, kommunikationsplanerare,
fornamn.efternamn@vshp.fi, +358 40 1583916

Pia Vähäkangas, projektdirektör, Projektet för framtidens social- och hälsocentral i Österbotten

fornamn.efternamn@jakobstad.fi, +358 44 7851455

Pia Wik, projektchef för informationsledning, Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten

fornamn.efternamn@vshp.fi, +358 44 3231809

06.04.2021 Redaktion_Toimitus