Till medlemskommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt har i maj 2019 skickats en utlåtandebegäran gällande utkast till nytt grundavtal för en ny frivillig samkommun för Österbottens välfärdsområde. Kommunerna ger sina utlåtanden till grundavtalsutkastet senast 15.9.2019. Efter detta arbetar bl.a. kommundirektörerna och styrgruppen vidare med grundavtalet. Kommunerna fattar beslut om godkännande eller förkastande av grundavtalet först efter detta.

23.05.2019 Primärvårdsenheten