Till medlemskommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt har i maj 2019 skickats en utlåtandebegäran gällande utkast till nytt grundavtal för en ny frivillig samkommun för Österbottens välfärdsområde. Kommunerna ger sina utlåtanden till grundavtalsutkastet senast 15.9.2019, se bilagorna nedan. 

Efter detta arbetar  bl.a. tjänstemän och styrgrupp vidare med grundavtalet på basen av kommunernas utlåtanden. Välfärdssamkommunens styrgrupp tar sedan beslut på sitt möte 2.10 om den fortsatta beredningen av grundavtalet, tidtabellen för godkännande och beslutandeprocessen.

 

19.09.2019 Allmän förvaltning 1