I välfärdsområdesvalet den 23 januari 2022 väljs välfärdsområdesfullmäktige till alla välfärdsområden.

Från början av 2023 ansvarar fullmäktige för ordnandet av tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet i välfärdsområdet. Syftet med de välfärdsområden som införs i och med social- och hälsovårdsreformen är att garantera att det finns jämlik, högklassig och lättillgänglig service i hela Finland.

Din röst påverkar människors vardag. Din representant fattar beslut om närservicen till exempel vid social- och hälsostationer,  om servicen för personer med funktionsnedsättning och servicen för äldre samt om räddningsväsendet.

Välfärdsområdesfullmäktiges uppgifter och verksamhet

Välfärdsområdesfullmäktige är det högsta beslutande organet i välfärdsområdet. Fullmäktige ansvarar för välfärdsområdets service från födseln till livets slutskede. I slutändan är det välfärdsområdesfullmäktige som beslutar om att införa de bästa och mest effektiva verksamhetssätten som gynnar hela välfärdsområdet.

Fullmäktiges uppgift är bland annat att besluta om:

  • strategin för välfärdsområdet och social- och hälsovårdens servicestrategi
  • räddningsväsendets servicenivå
  • välfärdsområdets budget och ekonomiplan
  • mål för verksamheten och ekonomin
  • allmänna grunder för kundavgifter för tjänster och andra prestationer

Välfärdsområdesfullmäktige väljer också medlemmar till välfärdsområdesstyrelsen, som leder välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi.

I Österbotten väljs 59 ledamöter i det första välfärdsområdesvalet. Mandatperioden för fullmäktige är fyra år.

Vi har förberett en kort video till de som ställer upp i välfärdsområdesvalet. I videon berättar vi om det kommande Österbottens välfärdsområde, om förflyttningen från samkommun till ett självstyrande välfärdsområde samt om uppgifterna i välfärdsområdesfullmäktige.

Video: Österbottens välfärdsområde och välfärdsområdesvalet

Genomförande av välfärdsområdesvalet

Det första välfärdsområdesvalet förrättas som ett separat val söndagen den 23 januari 2022. Från och med 2025 förrättas välfärdsområdesvalet samtidigt med kommunalvalet.

Välfärdsområdesval förrättas enligt det proportionella valsättet på samma sätt som kommunalval. Det proportionella valsättet betyder att antalet mandat ett parti får i ett organ, i detta fall i välfärdsområdesfullmäktige, står i proportion till antalet röster partiet får i valet.

Kandidater

Vid välfärdsområdesval är välfärdsområdet en valkrets. Österbottens välfärdsområde har egna kandidater, väljarna röstar på kandidater som ställts upp i Österbotten och resultatet beräknas enligt välfärdsområde.

Läs mer om välfärdsområdesvalets kandidatuppställningar i den officiella kungörelsen.

Välfärdsområdesvalnämnderna fastställer kandidatuppställningen (inklusive kandidatnumren) 23.12.2021

Kandidater i Justitieministeriets Informations- och resultattjänst 

Röstning

Kandidaterna i Österbotten publiceras 23.12.2021.

Alla som är röstberättigade får ett brev hem om detta. Rösträtten vid välfärdsområdesval ska bestämmas på motsvarande sätt som vid kommunalval: röstberättigad är den som senast på valdagen fyller 18 år och vars hemkommun är en kommun som hör till Österbotten.

På webbplatsen vaalit.fi hittar du var ditt röstningsställe är och mer info om vem som är röstberättigad.

  • anmälan till hemmaröstning är öppen till 11.1.2022 kl. 16
  • förhandsröstning i Finland 12–18.1.2022
  • förhandsröstning utomlands 12–15.1.2022
  • den egentliga valdagen är 23.1.2022

 

Resultat

Välfärdsområdesvalnämnderna fastställer resultatet i välfärdsområdesvalet 26.1.2022.

Det första välfärdsområdesfullmäktige börjar 1.3.2022.

 

Mer info om välfärdsområdesvalet finns på den nationella webbplatsen vaalit.fi.

20.12.2021 Redaktion_Toimitus