Päätöksentekoelimet

Ylin päätösvalta

Vaasan sairaanhoitopiirin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jonka alaisuudessa toimii tarkastuslautakunta.

Toimeenpanovalta

Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Lisäksi  toimii psykiatrian neuvottelukunta,  vähemmistökielinen lautakunta ja henkilöstöjaosto.

Hallituksen tehtävä

Hallituksen tehtävänä on johtaa ja kehittää sairaanhoitopiirin toimintaa vahvistetun strategian mukaisesti. Hallitus vastaa osaltaan erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuudesta ja palvelutuotannon yhteensovittamisesta sekä toimintaa ohjaavista yleisistä periaatteista. Hallitus vastaa myös sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Virkamiestaso

Virkamiestasolla sairaanhoitopiirin toimintaa johtavat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja ja hallintojohtaja.

Kuntayhtymähallinnon johtoryhmä ja sen tehtävät

Kuntayhtymähallinnon johtoryhmään kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, hallintojohtaja, HR-johtaja ja talousjohtaja. Puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiirin johtaja.

Kuntayhtymähallinnon johtoryhmän tehtävänä on vastata, että sairaanhoitopiirin toiminta ja tulokset vastaavat valtuuston asettamia tavoitteita ja päämääriä.

Sairaanhoitotoiminnan johtoryhmä ja sen tehtävät

Sairaanhoitotoiminnan johtoryhmään kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, vastuualueiden johtajat ja palvelualueiden ylihoitajat, kaksi henkilökunnan edustajaa sekä hallintoylilääkäri.

Puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri.

Sairaanhoitopiirin sairaanhoitotoiminnan johtoryhmän tehtävänä on osaltaan tukea vastuualueiden ja palvelualueiden sairaanhoidollisen toiminnan kehittämistä ja koordinointia pyrittäessä siihen, että sairaanhoitopiirin toiminta ja tulokset vastaavat valtuuston asettamia tavoitteita ja päämääriä.

Vaasan keskussairaala

Sairaanhoitopiiri ylläpitää Vaasan keskussairaalaa, joka on jaettu vastuualueisiin  ja palvelualueisiin. Vastuualueet ja palvelualueet jakautuvat tulosyksiköihin.

Vastuualue käsittää ne potilaiden prosessit lääketieteen  erikoisalojen mukaisesti jaoteltuna, jotka järjestävät  palvelut jotka laskutetaan kunnilta.

Palvelualue käsittää ne tulosyksiköt jotka tuottavat  palvelut.

VASTUUALUEITA ovat

 • Operatiivinen vastuualue
 • Medisiininen vastuualue
 • Lasten vastuualue
 • Psykiatrinen vastuualue

PALVELUALUEITA ovat

– Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue

– Hoidon palvelualueet

 • Akuuttihoidon palvelualue
 • Avohoidon palvelualue
 • Vuodeosastojen palvelualue
 • Naisten ja lasten palvelualue
 • Psykiatrian palvelualue
 • Sairaanhoidon tuen palvelualue

Diagnostiikan palvelualue

– Tukipalveluiden palvelualueet

 • Huollon palvelualue
 • Hallinnon palvelualue