Sidonnaisuudet

Kuntien ja kuntayhtymien keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuutensa 1.6.2017 alkaen (Kuntalaki 410/2015 § 84). Tarkastuslautakunta vastaa sidonnaisuuksien seurannasta ja ylläpitää siihen liittyvää rekisteriä. Rekisteriin sovelletaan henkilötietolakia.
Sidonnaisuuksien ilmoittamisella pyritään lisäämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Ilmoitusvelvolliset VSHP:ssa
 
Ilmoitusvelvollisuus koskee VSHP:n hallituksen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijöitä ja esittelijöiden varahenkilöitä. Myös talous- ja konsernijaoston jäsenten ja varajäsenten tulee ilmoittaa sidonnaisuutensa. 

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan joulukuun 2021 aikana, kun kuntayhtymän uusi valtuusto on valittu ja eri elimet asetettu.
 
 
Mitä sidonnaisuuksia on ilmoitettava?
 
Ilmoitettavia tietoja ovat johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä (esim. toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät sekä yrityksen hallituksen jäsenyys). Myös muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa on ilmoitettava (esim. merkittävät kiinteistöjen tai asunto-osakeyhtiöiden omistukset).
 
Ilmoitusvelvollisuus ei koske luottamushenkilön tai viranhaltijan läheisten jäsenyyksiä ja omistuksia. Salassa pidettäviä tietoja ei ilmoiteta (Julkisuuslaki § 24). Näitä ovat muun muassa liike- tai ammattisalaisuus, vuositulot tai kokonaisvarallisuus tai tiedot terveydentilasta.
 
Henkilön tiedot poistetaan julkisesta rekisteristä, kun luottamustoimi tai virkatehtävä on päättynyt. 

Lisätiedot: 
Hans Becker
tarkastuslautakunnan sihteeri
puh. 050-4333550
hans.becker@bdo.fi