Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hanke toteuttaa yhdessä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa kotikuntoutus –pilotin, jonka tavoitteena on luoda alueelle yksi yhteinen ikäihmisten kotikuntoutusmalli ja sen toimintaperiaatteet. Kotikuntoutuksella tuetaan ikäihmisen toimintakykyä ja mahdollisimman itsenäistä kotona pärjäämistä moniammatillisesti ja suunnitelmallisesti.

Kotikuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä elämänlaadun ja turvallisuudentunteen parantaminen niin, että kotona voi asua mahdollisimman pitkään. Samalla tavoitteena on vähentää kotihoidon tarvetta ja viivästyttää ympärivuorokautisen hoivan tarvetta.

Ikäihmiset ovat kotikuntoutuksen pääasiallinen kohderyhmä ja palvelu suunnataan yleensä uusille kotihoidon asiakkaille, sairaalasta kotiutuville asiakkaille sekä lisääntyneen kotihoidon tarpeessa oleville asiakkaille.

Kotikuntoutus käsittää alkuarvioinnin, tavoitteiden asettelun, kotikuntoutussuunnitelman, kotikuntoutuksen toteutuksen, loppuarvioinnin sekä jatkosuunnitelman tekemisen. Kuntoutusjakson aikana kartoitetaan ja järjestetään asiakkaan kotiin tarvittavat, arjen askareita ja liikkumista helpottavat, apuvälineet. Kuntoutusjakson kesto määritellään asiakaskohtaisesti. Kokonaisuudesta vastaa usein moniammatillinen ryhmä, jossa työskentelevät hoitoalan ammattilainen sekä fysioterapeutti ja/tai toimintaterapeutti. Kotikuntoutuksessa työnjako sovitaan asiakkaan yksilöllisen kokonaistilanteen mukaan yhteistyössä läheisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Pohjanmaan tulevaisuuden sotekeskus –hankkeessa toteutetaan yhdessä Hyvinvointialueen toimijoiden kanssa, Ikäihmisten kotikuntoutus –pilotti, jonka tavoitteena on luoda alueelle yksi yhteinen Ikäihmisten kotikuntoutusmalli ja sen toimintaperiaatteet. Tulevassa toimintamallissa on tavoitteena:

  • määritellä kotikuntoutuksesta hyötyvä ikäihmisten kohderyhmä
  • kotikuntoutuksessa yhteisesti ja systemaattisesti käytettävät arviointimenetelmät
  • määritellä kotikuntoutusjakson sisältö ja kesto sekä seurantamenetelmät ja soveltuvat tukitoimet

Ikäihmisen kotikuntoutus –pilottia on suunniteltu toteutettavan Pohjanmaalla kolmella eri paikkakunnalla ja pilotin koordinointi tapahtuu hankkeesta käsin. Yhdessä Pohjanmaan alueelta kutsuttujen asiantuntijoiden kanssa tullaan laatimaan toiminnan toteutussuunnitelma. Aloituskokouksessa koottiin yhteen tietoja ja kokemuksia alueen kotikuntoutus nykytilanteesta sekä kartoitettiin alustavia määrittelyjä pilottia varten. Pilotissa kotikuntoutuksen toimenpiteet on tarkoitus painottaa erityisesti niihin ikäihmisiin, joilla itsenäinen pärjääminen kotona on syystä tai toisesta uhattuna ja joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Nämä ikäihmiset ovat kotona asuvia, ilman kodin ulkopuolista palvelua pärjääviä tai juuri aloittaneet kotihoidon uusina asiakkaina. Pilottien on määrä alkaa tulevan talven aikana.

Uuden Ikäihmisten kotikuntoutuksen toimintamallin käyttöönotto Pohjanmaan Hyvinvointialueella on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2022 aikana.

--- 

Tulevaisuuden Sosiaali- ja terveyskeskus -hankessa päätavoitteena on kehittää yhtenäisiä toimintamalleja Pohjanmaan hyvinvointialueen peruspalveluiden parantamiseksi. Hankeaika on 2021–2022.

14.9.2021 Projekt_Hankkeet